Uchwała Nr RGK.0007.90.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Uchwała Nr RGK.0007.90.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „Św. Jana Marii Vianney'a” drodze wewnętrznej stanowiącej działkę 83/1 oraz część działki o numerze ewidencyjnym 85/1 położonych w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.90.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.
plik do pobrania (744kB) pdf


Uzasadnienie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przyłękach wniosła o nadanie nazwy ulicy "Św. Jana Marii Vianney'a„ dla działki 83/1 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 85/1 (własność Gminy) położonych w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. Wyżej wymieniona nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką miejscowości Przyłęki.
W związku z powyższym w świetle zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 08:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920