Uchwała Nr RGK.0007.91.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała Nr RGK.0007.91.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „Rycerska” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 122/13 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.91.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 czerwca 2014 r.
plik do pobrania (136kB) pdf


Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 122/13 (własność Gminy) w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku o nadanie numeru porządkowego dla budynku na nieruchomości przyległej do przedmiotowej drogi.
We wniosku o ustalenie numeru porządkowego Mieszkaniec zaproponował nawę ulicy "Rycerska".  Rada Sołecka pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienioną nazwę.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (30 czerwca 2014, 08:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804