Uchwała Nr RGK.0007.100.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli [...]

Uchwała Nr RGK.0007.100.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30 ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416) w uzgodnieniu z Wolnym Związkiem Zawodowym „Solidarność – Oświata” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały XXX/329/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.100.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
plik do pobrania (14kB) pdf

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły zobowiązane są do uchwalenia regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. W związku z rozwojem demograficznym gminy i zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Białe Błota, dla dostosowania przepisów do rzeczywistej sytuacji należało uszczegółowić regulamin w zakresie dodatków funkcyjnych. Dodano: "Stanowisko dyrektora szkoły od 9 do 16 oddziałów", dla którego miesięczną kwotę dodatku funkcyjnego określono na 1000,00 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy, projekt uchwały uzgodniony został ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach gminy Białe Błota.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (4 września 2014, 10:59:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182