Uchwała Nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr RGK.0007.120.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

§ 1. Celem uchwały jest:
1) wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edukacyjnym dzieci,
2) wzmocnienie funkcji i kondycji finansowej rodziny,
3) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
§ 2. Wsparcie kierowane jest do rodzin wielodzietnych niezależnie od statusu materialnego.
§ 3. Wsparcie rodzin wielodzietnych obejmuje:
1) refundację 50% kosztów opłat za wodę dla rodzin korzystających z usług Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach,
2) dofinansowanie do oferty programowej Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Białych Błotach dla dzieci i młodzieży,
3) dofinansowanie 50% kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych od poniedziałku do piątku autobusami komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 oraz 100 % kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych w soboty i niedzielę autobusami komunikacji międzygminnej linii 91 i 92.
§ 4. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 3 przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej, w skrócie KDR, zamieszkałym na  stałe w Gminie Białe Błota, po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Białe Błota. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest zamieszkanie z zamiarem  stałego pobytu, pod jednym adresem na terenie Gminy Białe Błota co najmniej jednego rodzica z co najmniej trójką dzieci. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek dla jednej rodziny wielodzietnej może złożyć pełnoletni jej członek, posiadający KDR, zameldowany na pobyt stały w Gminie Białe Błota.
§ 5. Do identyfikacji uprawnień na terenie Gminy Białe Błota, wykorzystywana jest Karta Dużej Rodziny wydana na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 (Dz. U. 755 z późn. zm.).
§ 6. Środki niezbędne na realizację wsparcia, o których mowa w § 3 pochodzić będą z budżetu Gminy Białe Błota.
§ 7. 1. Realizatorem wsparcia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Białe Błota.
2. Realizator wsparcia przedstawia Radzie Gminy informację z realizacji wsparcia za poprzedni rok, zamieszczoną w sprawozdaniu rocznym z działalności ośrodka.  
§ 8. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Gminy Białe Błota oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota.  
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.120.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2014 r.
plik do pobrania (52kB) pdf

Uzasadnienie
Program KARTA DUŻEJ RODZINY , to zespół działań wspierających rodziny wielodzietne ujęty w ramy Programu, którego celem jest zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach, promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej.
Z dniem 16 czerwca 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ustanawiający ogólnopolską „Kartę Dużej Rodziny”, której realizatorem na obszarze danej gminy jest wójt. Przywołane Rozporządzenie wprowadza na podstawie § 6 ust. 5 możliwość wykorzystania przez gminę wzoru ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z wprowadzonych w gminie ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych. Z uwagi na powyższe, aby móc w ramach realizacji programu „ Karta Dużej Rodziny ” skorzystać ze wzoru Karty ogólnopolskiej, należy w gminnej uchwale przyznającej uprawnienia rodzinom wielodzietnym wprowadzić regulacje stanowiące, że Karta potwierdza prawo do korzystania z uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym. Na tej podstawie niezbędne jest przyjęcie uchwały, która umożliwi wprowadzenie jednego wzoru Karty uprawniającej jej posiadaczy do korzystania z wdrożonych uprawnień zarówno programem rządowym jak i samorządowym. Wzór wniosku i Karty oraz warunki realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
KARTA DUŻEJ RODZINY nie jest instrumentem polityki socjalnej. Jest wyrazem docenienia przez samorząd Gminy Białe Błota rodzin wychowujących liczne potomstwo.
Wsparcie to, mimo iż jest wsparciem materialnym, nie jest kierowane tylko do rodzin o niskim statusie materialnym. Program KARTA DUŻEJ RODZINY  obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców wychowuje powyżej troje dzieci), bez względu na kryterium dochodowe. Program wspomoże rodziny wielodzietne, które podejmują wysiłki zmierzające do odpowiedzialnego wychowania dzieci.
W związku z tym, że Gmina Białe Błota będzie wykorzystywać Kartę ogólnopolską do potwierdzania uprawnień na terenie Gminy w ramach powyższej uchwały, nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z drukiem Kart.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (20 października 2014, 15:24:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906