Uchwała Nr RGK.0007.121.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka [...]

Uchwała Nr RGK.0007.121.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2014 r.
uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art.39 ust. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 31 ust.1, ustawy z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm., z 2012 r., poz. 1548, z 2013 r., poz. 1650, z 2014 r., poz.567), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/280/2008 Rady Gminy Biale Błota z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
Dotychczasowy statut Ośrodka przewidywał realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 j.t. z późn. zm.) oraz z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 j.t. z późn. zm.) Realizacja wyżej wymienionych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej nie stanowiła obligatoryjnego obowiązku wynikającego z wymienionych ustaw, w związku z czym wystąpiła konieczność uchwalenia nowego statutu odzwierciedlającego realizację zadań skupionych na potrzebach klientów pomocy społecznej. Wprowadzenie w życie nowego statutu oraz określenie zadań, które realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z których wyłączono realizację zadań fakulatywnych podejmowanych w oparciu o wyżej wymienione ustawy powoduje, iż upoważnienie Kierownika GOPS do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych staje się bezzasadne. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (20 października 2014, 15:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 905