Uchwała Nr RGK.0007.122.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Uchwała Nr RGK.0007.122.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 110 ust.1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm., z 2013 r., poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.59.2012 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach, Uchwała Nr RGK.0007.102.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach oraz Uchwała Nr RGK.0007.22.2013 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


 Załącznikdo uchwały nr RGK.0007.122.2014
do uchwały nr RGK.0007.122.2014
Rady Gminy Biale Błota
z dnia 13 października 2014 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 j.t. z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr XI / 62 / 90 r. Gminnej Rady Narodowej w Białych Błotach z dnia 27 kwietnia 1990 r.
§ 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Białe Błota.
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką nieposiadającą osobowości prawnej.
§ 4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Białe Błota.
1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Białe Błota.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA
§ 5. 1. Ośrodek w szczególności wykonuje następujące zadania:
1) zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
3) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) zadania nakierowane na rodzinę na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) ustalanie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Ośrodek wykonuje inne zadania wynikające z rządowych programów, zawartych umów lub porozumień.
§ 6. Głównym celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
§ 7. Obowiązek wykonywania zadań spoczywa na Ośrodku w zakresie i rozmiarze określonym w ustawach, uchwałach Rady Gminy oraz zawartych porozumieniach i umowach w oparciu o otrzymane na ten cel środki finansowe.
§ 8. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 9. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje zastępca Kierownika GOPS.
§ 10. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za statutową działalność Ośrodka kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.
§ 11. 1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:
1) działy;
2) sekcje;
3) samodzielne stanowiska pracy;
4) Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia";
5) Punkt Interwencji Kryzysowej – Rodzinny Punkt Konsultacyjny;
6) Punkty Wydawania Posiłków;
7) Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”;
8) Doraźny Punkt Noclegowy;
9) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Białe Błota;
10) Ośrodki Wsparcia i Integracji: "Kruszyna" w Kruszynie Krajeńskim, "Malina" w Murowańcu, "Jagódka" w Trzcińcu;
11) Warsztat Terapii Zajęciowej „DĄB” - jednostka organizacyjna wyodrębniona finansowo i organizacyjnie.
2. Kierownik sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością komórek i jednostki organizacyjnej Ośrodka wymienionych w ust.1.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej wymienionej w ust. 1. pkt. 11 pełni rolę pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w w/w jednostce.
§ 12. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka, organizację wewnętrzną, zasady jego funkcjonowania i szczegółowy zakres zadań określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej „DĄB” w Białych Błotach prowadzi działalność na podstawie odrębnego Regulaminu Organizacyjnego.
§ 13. 1. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę, powołany zarządzeniem Kierownika GOPS.
2. Zatrudnienie w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DĄB” w Białych Błotach reguluje odrębny Regulamin w tej sprawie.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Białe Błota na dany rok.
§ 15. Działalność finansowana jest:
1) ze środków budżetu Państwa;
2) ze środków budżetu Gminy Białe Błota;
3) ze środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy w Białych Błotach i zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
§ 17. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy w Białych Błotach oraz zarządzeń Wójta Gminy Białe Błota.
§ 18. Ośrodek w celu realizowania zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
Rozdział 5.
NADZÓR I KONTROLA
§ 19. Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy sprawuje Wójt Gminy Białe Błota.
§ 20. W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski za pośrednictwem odpowiedniego wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie ma zastosowanie ustawa o pomocy społecznej oraz inne obowiązujące odpowiednio przepisy prawa.
§ 22. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Białe Błota.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut


Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach m.in. tworzenia i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych. Art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) stanowi, iż zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej. Dotychczasowy statut Ośrodka przewidywał realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1456 j.t. z późn. zm.) oraz z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 j.t. z późn. zm.) Realizacja wyżej wymienionych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej nie stanowiła obligatoryjnego obowiązku wynikającego z wymienionych ustaw. Zachodzi konieczność uchwalenia nowego statutu odzwierciedlającego realizację zadań skupionych na potrzebach klientów pomocy społecznej.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (20 października 2014, 15:29:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 734