Uchwała Nr RGK.0007.123.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych,[...]

Uchwała Nr RGK.0007.123.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2014 r.

w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1, art. 67 ust. 3, art. 68 ust.1 pkt 1, art. 68 ust. 1b, art. 68 ust. 2 - 2c, art. 68 ust. 3a, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami: z 2014 r. poz 659, poz. 805, poz. 906) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe.
§ 2. Ustala się bonifikatę w wysokości 60% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługującą osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze sprzedażą określonych w § 1 nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w Murowańcu wystąpili z wnioskami o sprzedaż prawa własności gruntu oraz o przyznanie bonifikaty z tytułu sprzedaży. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za zgodą organu uchwałodawczego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może sprzedać w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu prawo własności nieruchomości gruntowej. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
Stosownie do art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie uchwały rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe. Wzorem lat ubiegłych, osoby o niskich dochodach dokonujące nabycia korzystają z bonifikaty ustalonej od ceny sprzedaży. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Przepisy art. 68 ust. 2 - 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (20 października 2014, 15:33:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 937