Uchwała nr RGK.0007.130.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 października 2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, oraz z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje: 


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015 na obszarze Gminy Białe Błota, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 (M.P. poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1dt do kwoty 51,15 zł za 1 dt. 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy 
 
Henryk Sykut
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, oraz z 2014 r. poz. 40) podatek rolny oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie.Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 61,37 zł za 1dt.

Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do celów obliczania podatku rolnego na rok 2015. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2015 r. została obniżona i ustalona na kwotę 51,15 zł. za 1dt. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy. 

Po opublikowaniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, projekt Uchwały zostanie uzupełniony o datę opublikowania i numer pozycji.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 listopada 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (6 listopada 2014, 14:49:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809