Uchwała Nr RGK.0007.161.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Uchwała Nr RGK.0007.161.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr RGK.0007.120.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych §. 9 otrzymuje brzmienie : "§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Z uwagi na konieczność racjonalnego wydatkowania środków finansowych oraz dodatkową analizę finansową związaną z realizacją Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych zachodzi konieczność przesunięcia terminu obowiązywania ww. uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (31 grudnia 2014, 13:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674