Uchwała Nr RGK.0007.167.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr RGK.0007.167.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz 1072) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami:  poz. 1593) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 25,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota;
b) zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł. (słownie: czternaście złotych  00/100), na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr RGK.0007.100.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i uchwała Nr RGK.0007.166.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399,  poz. 1593) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu. Po analizie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz roztrzygnięciu nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wysokość aktualnych stawek nie pokrywa  kosztów funkcjonowania systemu.   Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji  konieczne jest ustalenie nowej stawki, która pozwoli na finansowanie nowego systemu gospodarki odpadami z opłat wniesionych przez mieszkańców.  Zgodnie z art. 6 k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399,  poz. 1593) przyjęto wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 25,00 zł na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, oraz zbieranych i odbieranych w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł na miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (15 stycznia 2015, 11:01:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046