Uchwała Nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.68.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami:  poz. 1593 z 2015r. poz. 87, poz.122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami);
2) właścicielach nieruchomości - rozumie sie przez to także wspołwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki, obejmującej następujące frakcje odpadów:
a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
b) metali oraz opakowań z metali,
c) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
d) szkła oraz opakowań ze szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów zielonych,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) zużytych opon,
2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz ich naprawa poza warsztatami naprawczymi są dozwolone wyłącznie na terenach nie służących do użytku publicznego, umożliwiających odprowadzenie powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;
2) kontenery o minimalnej pojemności 1100 l;
3) worki o minimalnej pojemności 60 l;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.
§ 6. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zbierane są w pojemnikach. Objętość pojemników, uzależnia się od liczby osób korzystających z tych pojemników:
1. Na nieruchomościach, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów:
1) 15 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień;
2) 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna/tydzień;
3) 15 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień;
4) 15 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień;
5) 15 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października w przypadku ogrodów działkowych/tydzień;
6) dla osób na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych w punkcie 1.
2. Na nieruchomościach, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów:
1) 30 l na jednego mieszkańca danej nieruchomości/tydzień;
2) 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna/tydzień;
3) 30 l na każde rozpoczęte 10m² powierzchni handlowej dla nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej/tydzień;
4) 30 l na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni nieruchomości lub jej części, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub handlowa inna niż spożywcza/tydzień;
5) 30 l na jedną altanę lub domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października w przypadku ogrodów działkowych/tydzień;
6) dla osób na terenie ogrodów działkowych na zasadach określonych w punkcie 1.
3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-f , gromadzone są, w przypadku zabudowy wielolokalowej w odpowiednio opisanych pojemnikach lub workach, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej w odpowiednio opisanych workach.
4. Pojemniki do zbierania odpadów utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. 1. Na drogach publicznych, odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, na przystankach autobusowych w najbliższym otoczeniu wiaty lub w sąsiedztwie miejsca wyznaczenia przystanku.
3. Kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym, poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji.
4. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. 1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wg częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno - porządkowy:
1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni;
2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  wielolokalowych z częstotliwością nie rzadziej niz  co 14 dni;
3) z koszy ulicznych z częstotliwością według potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 7 dni;
4) z terenów cmentarzy z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni;
5) z terenów ogrodów działkowych z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełniania się urządzeń na odpady komunalne zmieszane.
2. Odbiór odpadów zebranych selektywnie z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  wielolokalowymi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-e, odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż co 28 dni.
3. Odbiór odpadów zebranych selektywnie z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  wielolokalowymi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. f, odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
4. Odbiór odpadów zebranych selektywnie z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  wielolokalowymi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. j-k, odbywa się z częstotliwością 1 raz w roku.
§ 9. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić jednostce wywozowej możliwość odbioru odpadów komunalnych z urządzeń do tego przeznaczonych, w ustalonych terminach odbioru.
§ 10. 1 Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.
2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, miesięcznego zużycia wody wynikającego ze stanu wodomierza głównego ( w przypadku poboru wody z własnego ujęcia przyjmuje się  średnie zużycie wody w ilości 3m³ na osobę na miesiąc) i pojemności zbiornika bezodpływowego.
3. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego wodomierza.
§ 11. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie;
2) szkło, opakowania ze szkła, papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe należy:
a) zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
3) odpady zielone należy:
a) zbierać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie,
b) lub gromadzić w przydomowych kompostownikach;
c) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota,
4) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
5) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
6) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie wyznaczonych: placówek oświatowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów i instytucji,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota,
c) lub przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów w wyznaczonym terminie odbioru;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów w wyznaczonym terminie odbioru,
b) lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
10) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
11) tekstylia i odzież, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota;
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 13. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
§ 14. 1. Psy należy prowadzić na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańce dodatkowo w kagańcu.
2. Zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Psy używane do pilnowania posesji należy zabezpieczyć przed wydostaniem się na zewnątrz.
§ 15. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, placów, chodników, parkingów, zieleńców, placów zabaw.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 16. 1. Pod pojęciem utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich, o ile miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej.
2. Gromadzone na nieruchomości odchody zwierząt przed ich wywiezieniem,  należy składować w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz winny być zabezpieczone szczelna okrywą.
3. Utrzymywanie zwierząt powinno odbywać się w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.
4. Liczba zwierząt gospodarskich  na nieruchomości nie może być wyższa niż:
1) świń - do 2 sztuk;
2) kóz -  do 2 sztuk;
3) owiec - do 2 sztuk;
3) drobiu  -  do 30 sztuk;
4) zwierząt futerkowych - do 20 sztuk.
§ 17. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydawania decyzji o likwidacji hodowli zwierząt w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami.
Rozdział 8.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 18. 1. Wyznacza się zabudowane obszary gminy Białe Błota, jako obszary podlegające obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji.
2. Ustala się terminy:
a) od 1 kwietnia do 30 kwietnia,
b) od 1 października do 31 października.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 19. Traci moc Uchwała Rady Gminy Białe Błota NR RGK.0007.27.2013 z dnia 21 marca 2013r. ( Dz. U. z 2013r. poz. 1365) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota,  Uchwała Rady Gminy Białe Błota NR RGK. 0007.101.2013 z dnia 31 października 2013r.        ( Dz. U. z 2013r. poz. 3347) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota, Uchwała Rady Gminy Białe Błota  NR RGK. 0007.111.2014 z dnia 25 września 2014r. ( Obwieszczenie NR 13/2014, Dz. U. z 2014r. poz. 2755) w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr RGK. 0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.
§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593, z 2015 r., poz. 87 i 122), Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota ma na celu dostosowanie zasad do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz do obowiązujących zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (3 czerwca 2015, 09:00:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709