Uchwała Nr RGK.0007.69.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Uchwała Nr RGK.0007.69.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz 1072) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami:  poz. 1593 z 2015r. poz. 87, poz.122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,  Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Białe Błota i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Białe Błota będzie świadczyć usługi:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszanych odpadów komunalnych  - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni,
b) zebranych selektywnie odpadów, następujących frakcji: szkła oraz opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych - z częstotliwością nie rzadziej  niż co 28 dni,
c) zebranych selektywnie odpadów zielonych - z częstotliwością nie rzadziej niż co 14 dni w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
d) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - z częstotliwością 1 raz w roku.
2) przyjmowania od właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) zebranych selektywnie odpadów następujących frakcji: szkła oraz opakowań ze szkła, papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
b) budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 2 m3/ rok z gospodarstwa domowego,
c) zużytych opon, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – w ilości 4 szt./rok z gospodarstwa domowego,
d) odzieży i tekstyliów.
§ 3. Ustala się pracę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wymiarze 64 godzin w miesiącu, w tym 32 godziny w soboty. Wójt Gminy Białe Błota poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy, lokalizację oraz harmonogram określający dni i godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 4. Ustala się tryb i sposób  zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pisemnie w biurze obsługi klienta, w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota  przy ul. Szubińskiej 7, 86-005 Białe Błota.
§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Białe Błota NR RGK. 0007.29.2013 z dnia 21 marca  2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1367) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała Rady Gminy Białe Błota NR RGK. 0007.102.2013 z dnia 31 października 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 3348) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Uchwała Rady Gminy Białe Błota NR RGK. 0007.87.2014 z dnia 24 czerwca 2014r.  ( Obwieszczenie NR 12/2014, Dz. U. z 2014r. poz. 2087) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK. 0007.29.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.1399 ze zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od  właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zmiany niniejszej uchwały umożliwią w zamian za opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi wynikającą ze złożonej deklaracji,  swobodne i racjonalne selektywne zbieranie odpadów komunalnych  faktycznie wytworzonych na danej nieruchomości. Należy liczyć się z tym, że  odpady komunalne są pochodną konsumpcji, a ich wytworzona ilość na każdej nieruchomości będzie się różniła. Na terenie gminy Białe Błota istnieje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego posegregowane odpady mogą oddawać właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje. Harmonogram pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz informacja o terminach zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego , zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r. ust 3d, określono tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie  uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (3 czerwca 2015, 09:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595