Uchwała Nr RGK.0007.81.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Uchwała Nr RGK.0007.81.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 14 ust.5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357.  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.51.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a, o następującym brzmieniu:
„§ 3a. 1. . Ustanawia się częściowe zwolnienia z opłaty określonej w § 1 uchwały w wysokości 50% dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
2. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest okazanie ważnej Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W związku ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota nr RGK.0007.44.2015r. z dnia 28 kwietnia uchwala się częściowe warunki zwolnienia z opłat dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (7 lipca 2015, 12:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613