Uchwała Nr RGK.0007.83.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.83.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami: poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.68.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 uchyla się ust. 4,
2) uchyla się § 15,
3) w § 16 uchyla się ust. 2.
§ 2. Uchwała podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zadaniem organu stanowiącego gminy jest określenie wymagań dotyczących utrzymania czystości i porządku ne terenie nieruchomości w zakresie wynikającym z katalogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który jest katalogiem zamkniętym. W toku badania legalności niniejszego regulaminu organ nadzoru Wojewody Kujawsko - Pomorskiego stwierdził, że nastąpiła zmiana orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie uchwał dotyczących regulaminów utrzymania czystości i porządku. Zapis § 7 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota cyt. "Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej" wykracza poza upoważnienia zawarte w art. 4 ust. 2 powołanej ustawy. Natomiast zapis § 16 ust. 2 Regulaminu cyt. "Gromadzone na nieruchomości odchody zwierząt przed ich wywiezieniem, należy składować w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz winny być zabezpieczone szczelną okrywą" wykracza poza delegację ustawową, gdyż regulamin dotyczy jedynie odpadów komunalnych. Podobnie zapis § 15 Regulaminu cyt. „Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, placów, chodników, parkingów, zieleńców, placów zabaw”.
Mając na względzie uwagi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz aktualne orzecznictwo należy dokonać zmian w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (7 lipca 2015, 12:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737