Uchwała nr RGK.0007.88.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.88.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Jachtowa” drodze stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym: 262/13 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.88.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
plik do pobrania (240kB) pdf

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej własność Gminy Białe Błota oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 262/13 w miejscowości Łochowo, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku o nadanie numeru porządkowego dla budynku na nieruchomości przyległej do przedmiotowej drogi.
We wniosku o ustalenie numeru porządkowego Mieszkaniec zaproponował nazwę ulicy "Jachtowa".
Wyżej wymienioną nazwę pozytwnie zaopiniowała również Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (31 sierpnia 2015, 13:43:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525