Uchwała nr RGK.0007.101.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uchwała nr RGK.0007.101.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 września 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2013r. poz. 594, z 2013 poz. 1318, 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240) uchwala się:


§ 1. W uchwale nr RGK.0007.57.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ogłoszonej w Dz. Urz. Kuj - Pom., Nr 98, poz. 777 z dn. 22.04.2011r., zmienionej uchwałą nr RGK.0007.139.2012 Rady Gminy Biale Błota z dnia 30 października 2012r., zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota oraz uchwałą nr RGK.0007.92.2013 Rady Gminy Biale Błota z dnia 29 sierpnia 2013r., zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota w rozdziale 3 uchyla się § 7.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W procedurze przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,  są ściśle określone warunki (kryteria dochodowe), od których nie można odstapić. Powoływanie zatem komisji jest zbędne.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów finansowane jest z budżetu gminy w wysokości 20% oraz z dotacji celowej otrzymywanej z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 80%.
W związku z powyższym uchyla się zapis o powołaniu komisji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 października 2015, 14:05:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357