Uchwała nr RGK.0007.108.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Uchwała nr RGK.0007.108.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 września 2015

w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm., poz. 774, poz. 870), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego, uchwala się, co następuje:


§ 1.  Pozbawia drogę nr 051735 C (ul. Paderewskiego, Białe Błota) na odcinku od granicy z drogami krajowymi nr 5 i 25 (węzeł drogowy) do Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. o dł. ca. 0,270 km kategorii drogi gminnej, zakwalifikowanej do tej kategorii na mocy uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.101.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku, której przebieg przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2.  Pozbawienie drogi wskazanej w §1 kategorii drogi gminnej nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania ich zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o drogach publicznych na mocy rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu do kategorii dróg krajowych, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik plik do pobrania (349kB) pdf

Uzasadnienie
Niniejsza uchwała została podjęta na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych zgodnie, z którym organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Ze względu na fakt, iż dotychczasowo droga nr 051735C była zakwalifikowana do kategorii dróg gminnych właściwym organem do pozbawienia jej tej kategorii jest Rada Gminy Białe Błota. Ponadto zaznaczamy, że pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, a więc w drodze uchwały po uprzednim uzyskaniu opinii Zarządu powiatu. Przedmiotowa opinia została przedłożona w dniu … września 2015 roku i wskazuje na zasadność pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej z uwagi na konieczność nadania jej statusu drogi krajowej. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii nastąpi wszakże pod warunkiem zaliczenia jej do kategorii dróg krajowych na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu. Przechodząc do merytorycznego uzasadnienia zasadności podjęcia uchwały w przedmiotowym kształcie podnosimy, że zgodnie z treścią art. 5 Ustawy o drogach publicznych do dróg krajowych zalicza się:
1) autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych;
2) drogi międzynarodowe;
3) drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych;
4) drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów) lub wyłącznie ruch towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołu pojazdów);
5) drogi alternatywne dla autostrad płatnych;
6) drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich;
7) drogi o znaczeniu obronnym.
Droga nr 051735C, do której odnosi się niniejsza uchwała jest drogą dojazdową do ogólnodostępnego przejścia granicznego obsługującego ruch osobowy i towarowy bez ograniczeń ciężaru całkowitego pojazdów (zespołów pojazdów). Tak, więc, w sposób niebudzący wątpliwości należy wskazać, iż spełnia kryterium ustawowe obligujące właściwe ograny do zakwalifikowania jej do kategorii dróg krajowych i pozbawienia jej dotychczasowej kategorii drogi gminnej. Przedmiotowy odcinek drogi publicznej będącej dotychczas drogą gminną łączy drogi krajowe (węzeł drogowy) nr 5 i 25 z międzynarodowym Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. Stanowi więc bezpośrednie połączenie istotnego węzła komunikacyjnego o statusie drogi krajowej z jedynym w województwie kujawsko – pomorskim międzynarodowym lotniskiem obsługującym zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy. Lotnisko Bydgoszcz – Szwederowo, którego zarządzającym jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. jest obiektem o znaczeniu kluczowym nie tylko w zakresie regionalnym czy też lokalnym ale również ogólnopolskim. Zaznaczamy, iż jest to jedno z lotnisk współużytkowanych z wojskowym użytkownikiem lotniska, co wskazuje na jego istotny charakter z punktu widzenia obronności kraju. Podkreślamy, że jest to Port Lotniczy wykorzystywany również przez Wojskowe Zakłady Lotnicze S.A., a więc jednego z większych przedsiębiorców w branży zbrojeniowo – lotniczej. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ustawicznie i systematycznie, rozwija swoją działalność na różnorodnych płaszczyznach związanych zarówno z działalnością stricte lotniczą jak i tą poza lotniczą. Otrzymanie przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. certyfikatu Agenta Obsługi Naziemnej w zakresie obsługi towarów i poczty CARGO oraz materiałów niebezpiecznych przewożonych drogą lotniczą stanowiło istotny krok na drodze do rozwoju Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w zakresie obsługi krajowego jak i międzynarodowego towarowego ruchu lotniczego. Zarządzający lotniskiem przedsięwziął działania dostosowujące infrastrukturę do powyżej przedstawionej działalności. W szczególności od kwietnia tego rok Zarządzający Lotniskiem uruchomił magazyn CARGO który posiada 388m2 powierzchni magazynowej. Należy zaznaczyć, iż oprócz typowej obsługi CARGO w ramach  Lotniska obsługiwany jest również lotniczy transport kołowy. Ta specyficzna forma transportu polega na tym, iż do magazynu CARGO na Lotnisku dowożone są samochodami towary, które następnie są łączone w jeden transport, przechodząc wszelkie procedury niezbędne przy transporcie lotniczym a następnie dokonuje się ich wysyłania nadal transportem drogowym jednakże już, jako towary lotnicze z pełną dokumentacją na inne lotniska. Linie lotnicze trudniące się CARGO zaczęły specjalizować się w transporcie kołowym CARGO. Jest to dla nich ogromne udogodnienie, gdyż samochody zwożą do dużych lotniczych habów (Porty Lotnicze o istotnym znaczeniu przeładunkowym i przesiadkowym), gdzie towar jest przeładowywany do samolotów, ładunek już sprawdzony, bezpieczny z lotniczymi listami przewozowymi z lotnisk regionalnych, co pozwala im zaoszczędzić czas i pieniądze. Jest to szansa dla małych portów lotniczych, jednakże pod warunkiem doprowadzenia do lotniska drogi publicznej o odpowiedniej nośności i stanie technicznym. Połączenie i zintegrowanie różnych dziedzin transportu zarówno w zakresie krajowym jak i międzynarodowym jest przyszłością wymiany handlowej, towarowej i pasażerskiej. Zmiana kategorii drogi prowadzącej do lotniska w ramach, którego funkcjonuje międzynarodowe przejście graniczne z drogi gminnej na drogę krajową jest nie tylko wskazana, ale można pokusić się o stwierdzenie, że jest prawnie wymagana. Wielkie znaczenie ma również kluczowy charakter niniejszej uchwały w aspekcie stworzenia możliwości nie tylko do rozwoju międzynarodowego lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, ale również regionu kujawsko pomorskiego i sieci połączeń lotniczych w zakresie kraju i Europy. Rozwój portu lotniczego zawsze wiąże się z rozwojem także innych dziedzin gospodarczych, stanowiąc impuls do podejmowania różnorodnych inicjatyw, w szczególności w obrębie przedsiębiorstw pozostających w zasięgu oddziaływania Portu Lotniczego. Zintegrowany transport drogowy, kolejowy i lotniczy jest wizytówką zjednoczonej Europy, stanowiąc zarówno gwarancję swobody i sprawności w obszarze szeroko pojętej wymiany towarowej a także w przepływie kadry pracowniczej, co pozwala na tworzenie wspólnotowego rynku pracy oraz zjednoczonego obszaru handlowego. Wskazujemy, iż zgodnie z art. 41 ustawy o drogach publicznych po drogach o statusie gminnym czy też powiatowym mogą poruszać się jedynie pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t natomiast po drogach krajowych, co do zasady do 11,5 t. Również po drogach wojewódzkich nie wskazanych wyraźnie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu, jako drogi po, których mogą się poruszać samochody o dopuszczalnym nacisku na pojedynczej osi do 10 t, dozwolony jest jedynie transport przy użyciu pojazdów o nacisku na pojedynczej osi do 8 t. Z punktu widzenia obsługi ruchu towarowego bez ograniczeń w ramach lotniska Bydgoszcz – Szwederowo, możliwość dojazdu do międzynarodowego przejścia granicznego przez pojazdy o nacisku pojedynczej osi ponad 8 t wydaje się być kluczowe i niezbędne dla dalszego rozwoju. Jedynie maksymalny dopuszczalny pułap wynoszący 11,5 t, który odnosi się wyłącznie do dróg krajowych stworzy lotnisku perspektywy dalszego rozwoju w zakresie tranzytu towarowego. Obsługa lotniskowa CARGO może mieć wszakże za przedmiot znaczące gabarytowo i wagowo towary, chociażby różnego rodzaju środki transportu czy też elementy konstrukcyjne. Zaznaczamy, że władze gminy nie mogą dostosować zgodnie z ustawowymi zapisami drogi gminnej do warunków przypisanych w rzeczywistości drodze o statusie krajowym. Niezbędne nakłady finansowe na zapewnienie właściwego stanu technicznego, nośności oraz funkcjonalności drogi prowadzącej do międzynarodowego portu lotniczego jest zadaniem o zakresie krajowym a nie gminnym i wykracza poza możliwości i kompetencje władz samorządowych. Zmiana kategorii drogi prowadzącej do PLB, będzie kolejnym krokiem, zmierzającym do utrwalenia międzynarodowego charakteru lotniska. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały było niezbędne zarówno ze względu formalno prawnego jak i merytorycznego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (6 października 2015, 08:07:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473