UCHWAŁA NR RGK.0007.120.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

UCHWAŁA NR RGK.0007.120.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849, ze zm.: z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego obowiązujących na terenie Gminy Białe Błota w 2016 r.:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 470,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 740,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 850,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 550,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 590,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 670,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 850,00 zł.
b) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 670,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 850,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 910,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1 150,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 1 440,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1 590,00 zł.
c) o liczbie osi 4 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1 050,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1 090,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 1 590,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 2 330,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 330,00 zł.
3) od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 2 o dopuszczalnej masie całkowitej :
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton - 670,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton - 670,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż 15 ton - 850,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1 820,00 zł.
b) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 17 ton - 850,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż 19 ton - 910,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton - 1 150,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 23 tony - 1 440,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej niż 25 ton - 2 210,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2 320,00 zł.
c) o liczbie osi - 4 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton - 1 050,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 27 ton - 1 590,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2 620,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż 31 ton - 3 100,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 3 100,00 zł.
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 500,00 zł.
5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 670,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 850,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 910,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1 940,00 zł.
b) o liczbie osi - 3 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a do 36 ton włącznie - 1 820,00 zł
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton - 2 000,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 330,00 zł.
6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 550,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 850,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1 590,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 390,00 zł
b) o liczbie osi - 3 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a do 36 ton włącznie - 2 390,00 zł
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton - 2 960,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 3 100,00 zł.
7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 360,00 zł.
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:
a) o liczbie osi - 1
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 360,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 470,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 550,00 zł.
b) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 550,00 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 910,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 150,00 zł
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 390,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 640,00 zł.
c) o liczbie osi - 3 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 050,00 zł
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 090,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 390,00 zł.
9) od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 8, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:
a) o liczbie osi - 1
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton - 360,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 25 ton - 550,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 850,00 zł.
b) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton - 550,00 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 33 tony - 1 390,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie - 1 820,00 zł
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 960,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2 320,00 zł.
c) o liczbie osi - 3 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 390,00 zł
- wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 38 ton - 1 500,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 780,00 zł.
10) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- mniejszej niż 22 miejsca – 570,00 zł
- równej lub większej niż 22 miejsca - 2 120,00 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Uchwała z dniem 01.01.2016 r. obejmuje zmiany w  przepisach  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zm.), wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r.,  poz. 1045). Artykuł 9 ustawy zmieniającej (Dz. U. 2015 r.,  poz. 1045) zmienia brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzając nowe kategorie podziału opodatkowania autobusu i ustalając maksymalne stawki podatkowe obowiązujące od 01.01.2016 r. Zmiany zostały zastosowane w § 1 ust. 1 pkt 10) niniejszej uchwały.
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Minister Finansów w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 19
sierpnia 2015 r. poz.735, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., w tym podatku od środków transportowych na 2016 rok (art. 10 ust. 1), z uwzględnieniem wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %).
Ponadto w oparciu o dyspozycję zawartą w art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, minimalne stawki podatku od środków
transportowych określone w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym.
Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy
października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy w
przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i
walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla
się w górę do pełnych groszy. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 r. uległ zwiększeniu o 1,54 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, tj. 2014, stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2016 r. będą obowiązywać minimalne stawki z 2015 roku.
W związku z tym, jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5% stawki określone w załącznikach nr 1-3 nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym. Obwieszczeniem z dnia 7 października 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. 2015, poz. 1029 z dnia 22.10.2015 r.) Minister Finansów ogłosił obowiązujące w 2016 r. stawki minimalne od środków transportowych określone w załącznikach 1 – 3 cytowanej wyżej ustawy jako załączniki nr 1-3 do powyższego obwieszczenia. Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku gdzie górna stawka podatku, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 lub 6 jest niższa od odpowiedniej stawki
minimalnej określonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu, górnej stawki nie uwzględnia się. Rada
Gminy zgodnie z dyspozycją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przywołanej w podstawie prawnej
może ustalić wysokość stawek w podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka podatku od
jednego środka nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych obwieszczonych na dany rok przez
Ministra Finansów.
Mając na uwadze, iż dochód z podatku od środków transportowych stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy, który finansuje zadania realizowane dla społeczności lokalnej, proponuje się zmianę stawek podatkowych. Wzrost wysokości przedmiotowych stawek o 3%, został dostosowany do prognozowanych i uwzględnionych założeń do projektu budżetu gminy na rok 2016, pozwalający na utrzymanie zadawalającego poziomu życia mieszkańców.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594