UCHWAŁA NR RGK.0007.130.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR RGK.0007.130.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, ze zm. poz. 774, poz. 870, poz. 1336), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego (Uchwała Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 marca 2015 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Zaliczyć do kategorii publicznych dróg gminnych następujące drogi:
1) ulica Spacerowa w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Toruńską (droga krajowa nr 10) do ślepego zakończenia, po terenie działek  nr: 169/16, 169/29, 142, wskazaną pod nr 1 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
2) ulica Skośna w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Potulicką (droga powiatowa nr 1926C) do skrzyżowania z ul. Toruńską (droga krajowa nr 10), po terenie działek nr: 128/3, 361, 116, wskazaną pod nr 2 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
3) ulica Sportowa w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Pocztową (droga gminna nr 050601C) do skrzyżowania z ul. Skośną, po terenie działki  nr: 375, wskazaną pod nr 3 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
4) ulica Olimpijska w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z  ul. Igrzyskową do skrzyżowania z ul. Skośną, po terenie działki  nr: 382, wskazaną pod nr 4 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
5) ulica Startowa w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Igrzyskową do skrzyżowania z ul. Skośną, po terenie działki  nr: 331, wskazaną pod nr 5 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
6) ulica Przełajowa w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Igrzyskową do skrzyżowania z ul. Skośną, po terenie działki  nr: 317, wskazaną pod nr 6 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
7) ulica Igrzyskowa w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od skrzyżowania z ul. Szosą Nakielską (droga powiatowa nr 1926C) do skrzyżowania z ul. Pocztową (droga gminna nr 050601C), po terenie działki nr: 332, wskazaną pod nr 7 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
8) ulica Starowiejska w miejscowości Lisi Ogon, obręb geodezyjny Lisi Ogon, przebiegającą od ślepego zakończenia do skrzyżowania z ul. Potulicką (droga powiatowa nr 1926), po terenie działek  nr: 195, 194/5, wskazaną pod nr 8 na załączniku graficznym do niniejszej uchwały,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.130.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2015 r.
plik do pobrania (1135kB) pdf

Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami: z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
W celu prawidłowego administrowania drogami, konieczne jest zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466