UCHWAŁA NR RGK.0007.139.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

UCHWAŁA NR RGK.0007.139.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.: z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Białe Błota w 2016 roku:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- budynków lub ich części położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i nieobjętych zwolnieniem z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.: z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Uchwała obejmuje zmiany w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), z dniem 01.01.2016 r. wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Zmianie uległa treść artykułu 5 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zastosowana w uchwale w § 1 ust. 1 pkt 1 lit b), jednocześnie wprowadzając stawkę - 4,58 zł od 1 ha powierzchni. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777) wprowadza nową stawkę podatku od nieruchomości dla gruntów w art. 5 ust.1 pkt 1 lit.d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzoną w uchwale § 1 ust. 1 pkt 1 lit d), ustalając nową stawkę – 3 zł od 1 m2 powierzchni. Niniejszą uchwałą wprowadza się nową stawkę w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części  pozostałych.
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz.735, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., w tym podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1) z uwzględnieniem wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, obniżając maksymalne stawki podatkowe.
Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %).
Stosownie do w.wym. komunikatu należało obniżyć o 1,2% stawki w podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.
Mając na uwadze, iż dochód z podatku od nieruchomości stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy, który finansuje zadania realizowane dla społeczności lokalnej, proponuje się zmianę stawek podatkowych. Wzrost wysokości przedmiotowych stawek, został dostosowany do prognozowanych i uwzględnionych założeń do projektu budżetu gminy na rok 2016, pozwalający na utrzymanie zadawalającego poziomu życia mieszkańców.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 803