UCHWAŁA NR RGK.0007.141.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli [...]

UCHWAŁA NR RGK.0007.141.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418) oraz art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN
ustalający tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota, przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) dotowanych jednostkach oświatowych – należy przez to rozumieć przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły;
3) przedszkolach – należy przez to rozumieć przedszkola prowadzone na terenie Gminy Białe Błota przez inne, niż Gmina Białe Błota osoby prawne lub fizyczne, jak również oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych;
4) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Białe Błota niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;
5) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Białe Błota niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej wymienione w art. 2 pkt. 2 lit. a) i b) ustawy;
6) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Białe Błota;
7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inną, niż Gminy Białe Błota osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą na terenie Gminy Białe Błota dotowaną jednostkę.
Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji
§ 2. 1. W odniesieniu do jednostek, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od wydatków bieżących publicznych przedszkoli i szkół, podstawą obliczenia stawek dotacji na jednego ucznia w danym roku budżetowym są ponoszone wydatki bieżące. Ostateczna wysokość stawki dotacji zostanie ustalona na podstawie faktycznie poniesionych w danym roku wydatków. Stawka ta będzie podstawą dokonania korekty udzielonej dotacji w roku kalendarzowym, którego dotyczy.
2. W odniesieniu do szkół, przedszkoli i placówek, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Białe Błota na dany rok.
3. Dotacje wypłacone w roku bieżącym przed uzyskaniem informacji, o której mowa w ust. 2 według kwot przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Białe Błota w roku poprzednim, podlegają korekcie.
4. W przypadkach, w których do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów publicznych przedszkoli lub szkół, przyjmuje się liczbę uczniów w tych jednostkach, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września:
1) z poprzedniego roku kalendarzowego dla dotacji należnych w okresie od 1 stycznia do 30 września,
2) z bieżącego roku kalendarzowego dla dotacji należnych w okresie od 1 października do 31 grudnia.
§ 3. 1. Przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Gmina Białe Błota przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Białe Błota, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Przedszkolom niepublicznym przysługuje dotacja  na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Białe Błota  w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4, a oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Białe Błota w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4.
2a. Przedszkolom niepublicznym, spełniającym wymagania określone w art. 90 ust. 1 b i 1 d ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Białe Błota, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
3. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Białe Błota w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3a i 4.
3a. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, spełniającym wymagania określone w art. 90 ust. 1 c i 1 d ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Białe Błota, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
4. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-3a przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Białe Błota.
5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Białe Błota.
6. Przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja z budżetu Gminy Białe Błota w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Białe Błota.
Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji
§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jednostkom, o których mowa w §3 ust. 2-6 na następny rok budżetowy jest podanie przez organ prowadzący planowanej liczby uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, adresowanego do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, z zastrzeżeniem ust 2. i 3.
2. Jednostki wymienione w §3 ust. 2-6, które uzyskały zgodę Wójta Gminy Białe Błota na odstąpienie od terminu, o którym mowa w ust. 1, składają wniosek według załącznika nr 1 do Regulaminu, adresowanego do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.
3. Jednostki składające wniosek, o którym mowa w ust. 1 po raz pierwszy, wymienione w § 3 ust. 2-6, które uzyskały zgodę Wójta Gminy Białe Błota na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym, niż od początku następnego roku budżetowego, otrzymują dotacje począwszy od miesiąca wskazanego przez Wójta Gminy Białe Błota.
4. Jednostki, o których mowa w §3 ust. 1 do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, składają wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, adresowany do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.
5. Dotacje udzielane są na każdego ucznia ujętego w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę oświatową, w tym uczniów nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających z przepisów wewnętrznych podmiotów, o których mowa w §3 i przepisów powszechnie obowiązujących.
6. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest podmiotom, o których mowa w §3 na wychowanków wykazanych w miesiącu czerwcu w informacji, o której mowa w §5, za wyjątkiem wychowanków skreślonych z listy.
7. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy określony odpowiednio w art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy i wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.
§ 5. 1. Do 7 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego składa w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach informację o faktycznej liczbie uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na 1 dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami Gminy Białe Błota, załączają do miesięcznej informacji także dane dotyczące uczniów zamieszkałych poza Gminą Białe Błota, zawierające datę urodzenia, nazwisko, imię i adres zamieszkania oraz w przypadku przyjęcia ucznia z innej gminy, który posiada miejsce zamieszkania inne, niż miejsce zameldowania, również oświadczenie o miejscu zamieszkania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Do 7 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę, o której mowa w §3 ust. 5 składa w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach informację o faktycznej liczbie uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, według stanu na 1 dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Dane ujęte w informacjach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, a także dane o uczniach, obejmujące imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, organ prowadzący dotowaną jednostkę rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez organ dotujący lub w formie papierowej .
Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji
§ 6. 1. W terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, organ prowadzący dotowaną jednostkę, zobowiązany jest do złożenia w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 5, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.
2. Dotacja przeznaczona jest na wydatki określone odpowiednio w art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy.
3. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.
4. Dotacje w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną jednostkę w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Wójta Gminy Białe Błota, w formie pisemnej, a dotowana jednostka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej od początku roku budżetowego oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.
6. Dotowane jednostki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych, podlegających kontroli zgodnie z §7 przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja.
7. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków z dotacji, Dotowany zobowiązany jest zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Białe Błota, w kwocie ..........zł słownie.......................................zł. Dotyczy ....................(nazwa dotowanej jednostki)....."oraz datę i podpis organu prowadzącego/ osoby upoważnionej.
8. Dotowane jednostki zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wydatków dokonywanych ze środków dotacji, otrzymanej z budżetu Gminy Białe Błota.
Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
§ 7. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota upoważnieni przez Wójta Gminy Białe Błota lub upoważnioną przez niego osobę, zwani dalej „Kontrolującymi”.
2. Kontrolujący jednostki oświatowe mają prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz sprawdzania w szczególności zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w §5 oraz sprawdzania, na podstawie dokumentów finansowo-księgowych, prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie.
3. Kontrolujący są obowiązani powiadomić organ prowadzący, co najmniej na dzień przed planowaną kontrolą, o terminie i zakresie kontroli.
§ 8. 1. Postępowanie kontrolne może być prowadzone w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot.
2. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów i materiałów oraz terminowego udzielania wyjaśnień.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i organ prowadzący lub osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
4. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
5. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, kontrolujący obowiązany jest dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
7. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot, który podpisuje protokół, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
8. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia podmiotu kontrolowanego od wypełnienia ustaleń poczynionych w toku kontroli.
§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wójt Gminy Białe Błota przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole, a także zalecenia pokontrolne.
2. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Wójta Gminy Białe Błota o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
§ 10.  Traci moc uchwała Nr RGK.0007.117.2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Dotychczas obowiązująca uchwała regulowała powyższe kwestie w odniesieniu do typów placówek działających na terenie gminy Białe Błota. Wprowadzane zmiany regulują kwestię wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego spełniających warunki, o których mowa w art. 90 odpowiednio ust. 1 b lub ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 90 1 d.
Dla ujęcia przepisów w jednym dokumencie wprowadzono tekst jednolity.

Załączniki:
Załącznik nr 1 (78kB) pdf
Załącznik nr 2 (82kB) pdf
Załącznik nr 3 (65kB) pdf
Załącznik nr 4 (75kB) pdf
Załącznik nr 5 (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:29:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460