Uchwała nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Uchwała nr RGK.0007.147.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) uchwala się, co następuje:§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 71  113  000,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie   70  613  000,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  500  000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 71  113  000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 63  608  221,47 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 7  504  778,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 350  000,00 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 184  000,00 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 166  000,00 zł.
§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 7  077  946,91 zł,
b) rozchodów   7  077  946,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4  034  441,41 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych       na łączną kwotę 1  090  446,41 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane       na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2  943  995,00 zł, zgodnie z     załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2  969  168,00 zł,  z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy      na łączną kwotę 2  769 168,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 200  000,00      zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5  238  565,00 zł, zgodnie z załącznikiem       Nr 6, 6a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i      innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 86  900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320  000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę      5  000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy      Białe Błota na kwotę 315  000,00 zł.
§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego         zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem         Nr 8.
§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4  000  000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów       w kwocie 7  077  946,91 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4  000  000,00      zł,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów       do wysokości 7  077  946,91 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie      wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z      wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący      obsługę budżetu gminy.
§ 11. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem     przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się plan wydatków w sołectwach, w których nie funkcjonuje Fundusz Sołecki w     2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku     Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Uzasadnienie plik do pobrania (392kB) pdf
Załączniki:
Załącznik nr 1 (37kB) pdf
Załącznik nr 2 (59kB) pdf
Załącznik nr 3 (42kB) pdf
Załącznik nr 4 (19kB) pdf
Załącznik nr 5 (33kB) pdf
Załącznik nr 5a (31kB) pdf
Załącznik nr 6 (23kB) pdf
Załącznik nr 6a (25kB) pdf
Załącznik nr 6b (30kB) pdf
Załącznik nr 7 (28kB) pdf
Załącznik nr 8 (19kB) pdf
Załącznik nr 9 (32kB) pdf
Załącznik nr 10 (19kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2016, 10:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360