Uchwała Nr RGK.0007.21.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia [...]

Uchwała Nr RGK.0007.21.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 30 ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418), § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 811, z 2015 r. poz. 357) w uzgodnieniu z Wolnym Związkiem Zawodowym „Solidarność – Oświata”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, uchwala się, co następuje:

§ 1.  Załącznik do uchwały nr XXX/329/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwałą RGK.0007.100.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz uchwałą nr RGK.0007.100.2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.  W rozdziale 4 § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  "4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy Białe Błota w wysokości uzależnionej od liczby oddziałów w placówce. Ustala się kwotę dodatku funkcyjnego dla dyrektora przedszkola, szkoły lub zespołu placówek liczącego do 10 oddziałów włącznie w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Dla dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu placówek liczącego powyżej 10 oddziałów różnicuje się wysokość dodatku funkcyjnego, przyjmując progi co 5 oddziałów w taki sposób, by dodatek zmieniał się proporcjonalnie w każdej kolejnej grupie o 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym."
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.21.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 marca 2016 r.
plik do pobrania (127kB) pdf

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły zobowiązane są do uchwalenia regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Na wniosek Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata” w Bydgoszczy, a także na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Białe Błota, ze względu na dużą liczebność uczniów w białobłockich szkołach dokonano zmiany w przyznawaniu dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych. Wprowadzony zapis pozwala zmieniać jego wysokość wraz ze wzrostem liczby oddziałów w danej placówce.
Uchwała została uzgodniona z Wolnym Związkiem Zawodowym „Solidarność – Oświata”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (3 marca 2016, 09:19:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337