Uchwała nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.28.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie  przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r.  poz. 1515 ze zm. poz. 1045, poz. 1890), art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm.  poz. 35, poz. 35, poz. 195) art. 31 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 r.  poz.176) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:

§ 1. . Gmina Białe Błota, uznając potrzebę zapewnienia warunków rozwoju dzieciom i młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia, przyjmuje program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą Program Stypendialny Gminy Białe Błota, zwany dalej programem.
§ 2. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej uczącej się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych zamieszkujących na terenie Gminy Białe Błota oraz  dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, klubów sportowych, oraz Gminnego Centrum Kultury znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota, a nie zamieszkujących na terenie Gminy Białe Błota. Program nie jest adresowany do młodzieży uczącej sie w szkołach wyższych.
§ 3. Celem programu jest:
1) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, których uzdolnienia, wiedza i umiejętności powodują ponadprzeciętne osiągnięcia;
2) rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży;
3) rozbudzanie zainteresowania różnymi dziedzinami nauki;
4) podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli, dyrektorów szkół do podnoszenia jakości oferty edukacyjnej służącej rozwojowi dzieci i młodzieży
§ 4. Podstawowymi formami realizacji celów, o których mowa w § 3 są:
1) wspieranie w szkołach działań wspomagających pracę z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną, poprzez tworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
2) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz innych konkursach umożliwiających sprawdzanie wiedzy i  umiejętności uczniów;
3) stosowanie poprzez szkoły różnych form pomocy pracy z uczniem zdolnym, w tym prowadzenie działań nakierowanych na pracę indywidualną;
4) koordynowanie, w miarę potrzeb działań różnych instytucji i środowisk na rzecz wspierania i rozwoju uczniów uzdolnionych;
5) wspieranie szkół w realizacji autorskich i innowacyjnych programów nauczania;
6) wspieranie projektów realizowanych przez szkoły mających na celu prezentację uzdolnień dzieci i młodzieży.
§ 5. System wspierania i motywowania szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu ma formę finansową w postaci  stypendium Gminy Białe Błota przyznanych przez Wójta Gminy Białe Błota.
§ 6. O stypendium mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych oraz uczniowie o wybitnej postawie uczniowskiej, którzy chcą rozwijać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje, a równocześnie charakteryzują się nienaganną postawą w swoim środowisku.
§ 7. Stypendium Gminy Białe Błota powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności dziecka i może być przeznaczone na cel związany z uzdolnieniami ucznia, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, aktorskich, piosenkarskich itp.), wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, festiwalach, dodatkowych lekcji w wybranej dziedzinie, a także na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły, klubu, placówki oświatowej itp.
§ 8. 1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium indywidualne:
a) stypendium naukowe I, II i III stopnia
b) stypendium sportowe I, II i III stopnia,
c) stypendium artystyczne I, II i III stopnia.
2) stypendium zespołowe:
a) zespołowe stypendium sportowe I, II i III stopnia,
b) zespołowe stypendium artystyczne I, II i III stopnia
2. Stypendium „Specjalne”.
§ 9. O stypendium mogą ubiegać się osoby wymienione w§ 2 niniejszej uchwały, które zdobyły swoje osiągnięcia od 01.05 do 30.04 następnego roku kalendarzowego.
§ 10. 1. Prawo ubiegania się o stypendium indywidualne ma:
a) naukowe I stopnia - ma laureat lub zdobywca 1 do 3  miejsca w  konkursach, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub finalista na szczeblu ogólnopolskim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, lub Kuratorów Oświaty),
b) naukowe II stopnia - ma finalista lub zdobywca 4 do 6  miejsca konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim, (konkursy i olimpiady organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, lub Kuratorów Oświaty),
c) naukowe III stopnia – ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w  konkursach na szczeblu powiatowym (konkursy organizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, lub Kuratorów Oświaty),
d) sportowe I stopnia - ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w  zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) – pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
e) sportowe II stopnia -  ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w  zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym oraz  zdobywca  od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
f) sportowe III stopnia - ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
g) artystyczne I stopnia – ma zdobywca od 1 do 3  miejsca w  konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim, lub międzynarodowym – pod patronatem instytucji państwowych,
h) artystyczne II stopnia -  ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz  zdobywca od 1 do 3  miejsca w  konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim - pod patronatem instytucji państwowych,
i) artystyczne III stopnia - ma  zdobywca od 4 do 6  miejsca w  konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywca od 1 do 3  miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu powiatowym - pod patronatem instytucji państwowych.
2. Prawo ubiegania się o stypendium zespołowe ma duet, zespół, drużyna, grupa, chór:
a) zespołowe stypendium sportowe I stopnia - mają zdobywcy od 1 do 3 miejsca w  zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
b) zespołowe stypendium sportowe II stopnia -  mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w  zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym oraz  zdobywcy  od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim -pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
c) zespołowe stypendium sportowe III stopnia - mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywcy od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
d) zespołowe stypendium artystyczne I stopnia – mają zdobywcy od 1 do 3  miejsca w  konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim, lub międzynarodowym - pod patronatem instytucji państwowych,
e) zespołowe stypendium artystyczne II stopnia -  mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz  zdobywcy od 1 do 3  miejsca w  konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim - pod patronatem instytucji państwowych,
f) zespołowe stypendium artystyczne III stopnia - mają  zdobywcy od 4 do 6  miejsca w  konkursach, zawodach na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywcy od 1 do 3  miejsca w konkursach, zawodach na szczeblu powiatowym - pod patronatem instytucji państwowych.
3. Stypendium „Specjalne” - może otrzymać uczeń za swoje wybitne osiągnięcia w nauce – uczeń z najwyższą średnią w szkole za I semestr roku szkolnego - lub w dziedzinie zainteresowań, które nie spełniają wymogów zawartych w ust.1. Stypendium to, uczeń może otrzymać tylko raz w czasie całej swojej edukacji szkolnej. Stypendium „Specjalne”  może otrzymać uczeń, który do tej pory nie otrzymał żadnego stypendium wspierające jego uzdolnienia.
§ 11. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek.
2. Wniosek o przyznanie stypendium za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia składa: nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej, zwani dalej wnioskodawcą.
3. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przyznanie stypendium, określając w nim:
1) kategorię stypendium
2) przeznaczenie stypendium
4. Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku:
1) opis dotychczasowych osiągnięć dziecka – ścieżka eliminacji związana z otrzymana nagrodą
2) kopie dyplomów oraz w razie potrzeby tłumaczenie dyplomów
3) potwierdzenie organizatora o przeprowadzonym konkursie lub zawodach i zdobyciu nagrody,
4) potwierdzenie organizatora  o wysokiej randze konkursu, zawodów
5) opinię dyrektora szkoły o nienagannej postawie ucznia.
5. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie do 15 maja.
6. Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych nie zostanie poddany pod obrady Komisji.
§ 12. Stypendium Gminy Białe Błota może zostać przyznane w wysokości:
1. stypendia indywidualne:
a) stypendium I stopnia  od 800 zł do 1.200 zł
b) stypendium II stopnia  od 400 zł do  800 zł
c) stypendium III stopnia od 100 zł  do 400 zł
2. stypendium zespołowe:
a) zespołowe stypendium I stopnia  od 1.500 zł do 2.000 zł
b) zespołowe stypendium II stopnia  od  1.000 zł do 1.500 zł
c) zespołowe stypendium III stopnia od 500 zł  do 1.000 zł
3. Stypendium „Specjalne” -  do 500 zł
4. W przypadku gdy uczeń spełnia kryteria do uzyskania dwóch lub więcej stypendiów przysługuje jedno stypendium wyższego stopnia.
§ 13. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Białe Błota, na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję, którą powołuje Wójt.
§ 14. 1. Wnioski o przyznanie stypendium dla  dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej rozpatruje się do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane wnioskodawcom  oraz rodzicom/prawnym opiekunom ucznia.
3. Stypendia przyznawane są jednorazowo w danym roku kalendarzowym. Wypłaty stypendium dokonuje się do  30 czerwca. Stypendium wypłacane jest do rąk rodzica/prawnego opiekuna lub na wskazany przez nich numer rachunku bankowego.
§ 15. Środki na realizację Programu są zagwarantowane w budżecie Gminy Białe Błota w wysokości określanej corocznie w uchwałach budżetowych.
§ 16. Traci moc uchwała Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie  14 dni po jej ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Niniejsza uchwała dotyczy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Białe Błota. Formą pomocy dla szczególnie uzdolnionych uczniów jest stypendium Gminy Białe Błota. W/w stypendium ma na celu wspieranie rozwoju
uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej
przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję
swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia. Na realizację uchwały są zabezpieczone środki w wysokości 50.000 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (4 kwietnia 2016, 15:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286