Uchwała Nr RGK.0007.40.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Uchwała Nr RGK.0007.40.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.

uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. z 2015 r. poz. 1045 ,poz. 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr RGK.0007.143.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8  grudnia 2015 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z dnia 16.12.2015 poz. 4503)  
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W związku z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WNK.IV.4130.1.10.2016 z dnia 8 marca 2016 r. dot. wystąpienia nieprawidłowości przy zwołaniu sesji, która odbyła się 8 grudnia 2015 r.  konieczne jest uchylenie uchwały

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2016, 07:51:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314