Uchwała nr RGK.0007.86.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Wichrowe Pola” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 261/31, położonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.86.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
plik do pobrania (85kB) pdf

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej własność gminy Białe Błota, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 261/31, położonej w miejscowości Zielonka, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku właściciela nieruchomości położonej przy w/w działce o nadanie nazwy ulicy. We wniosku zaproponowano nazwę ulicy "Wichrowe Pola".
Wyżej wymienioną nazwę pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (6 września 2016, 14:38:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277