Uchwała Nr RGK.0007.98.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

Uchwała nr RGK.0007.98.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.: z 2016 r. poz. 1579) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, ze zm.: z 2016 r., poz. 1579), uchwala się co następuje:


 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Białe Błota w 2017 roku:
 1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni; d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.1777 ze zm.: z 2016 r. poz. 1020, z 2016 r. poz. 1250), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: - budynków lub ich części położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i nieobjętych zwolnieniem z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 716, ze zm.: z 2016 r., poz. 1579) - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

 § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                    Jacek Grzywacz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Uzasadnienie

Uchwała określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Uchwała realizuje zatem delegację ustawową przewidzianą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 5 sierpnia 2016 r. poz.779, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., w tym podatku od nieruchomości. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2016 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %). Stosownie do w.wym. komunikatu należało obniżyć o 0,9% stawki w podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Mając na uwadze, iż dochód z podatku od nieruchomości stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy, który finansuje zadania realizowane dla społeczności lokalnej, proponuje się zmianę stawek podatkowych. Wzrost wysokości przedmiotowych stawek, został dostosowany do prognozowanych i uwzględnionych założeń do projektu budżetu gminy na rok 2017, pozwalający na utrzymanie zadowalającego poziomu życia mieszkańców.

                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
                                                            Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (27 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 października 2016, 13:20:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503