Uchwała Nr RGK.0007.100.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.100.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 października 2016


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz. 1688, poz. 1936, z 2016 r. poz. 422), Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody 6 drzew ustanowionych pomnikami przyrody: 1) Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), obwód pnia: 268 cm, znajdująca się na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 97 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, uznana za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku,
2) Wiązy szypułkowe 3 sztuki (Ulmus laevis), znajdujące się na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 258/19 w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota, uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku,
3) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), obwód pnia: 767 cm, znajdujący się na terenie nieruchomości oddział leśny 159l, Leśnictwo Lipniki, gmina Białe Błota, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku,
4) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), obwód pnia: 466 cm, znajdujący się na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 90/11 w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 roku.
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody.
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
                              Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                     Jacek GrzywaczUzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz. 1688, poz. 1936, z 2016 r. poz. 422) zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Robinia akacjowa oraz wiązy szypułkowe wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały uległy całkowitemu zniszczeniu i podczas inwentaryzacji pomników przyrody wykonywanej w 2014 r. nie udało się już ich zlokalizować. Dąb szypułkowy wymieniony w § 1 ust. 1 pkt 3 uległ całkowitemu zniszczeniu podczas tegorocznych burz oraz nawałnic. Dąb szypułkowy wymieniony w § 1 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały uległ zniszczeniu w przeciągu ostatnich lat w wyniku burz oraz nawałnic. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Gminy Białe Błota uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody wymienionych w uchwale drzew uznanych za pomniki przyrody jest uzasadnione. Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz. 1688, poz. 1936, z 2016 r. poz. 422) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 
                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                           Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (27 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 października 2016, 14:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364