UCHWAŁA NR RGK.0007.135.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania[...

UCHWAŁA NR RGK.0007.135.2016
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 27 grudnia 2016 r
.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. poz. 1954) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr RGK.0007.141.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W odniesieniu do jednostek, dla  których wysokość dotacji uzależniona jest od podstawowej kwoty dotacji, przez pojęcie „podstawowej kwoty dotacji” należy rozumieć kwotę, o której mowa odpowiednio w art. 78b ust. 1 i 78b ust. 2 ustawy.”;
2) w § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadkach, w których do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest statystyczna liczba uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, należy przez to rozumieć liczbę odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie art. 78c ust. 1 i 78c ust. 2 ustawy.”;
3) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z art. 78c ust. 3 ustawy.”;
4) w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Gmina Białe Błota przysługuje dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4.”;
5) w § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Przedszkolom niepublicznym przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4.”;
6) w § 3 ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:
„2a. Przedszkolom niepublicznym, spełniającym wymagania określone w art. 90 ust. 1 b i 1 d ustawy, przysługuje dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy.”;
7) w § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy .”;
8) w § 3 ust. 3a otrzymuje następujące brzmienie:
„3a. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, spełniającej wymagania określone w art. 90 ust. 1c i ust. 1d ustawy, otrzymuje dotację z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 1010) wprowadziła szereg zmian, m.in. w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W szczególności ustawa zmieniająca wprowadziła nowelizację przepisów określających tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Ustanowiono nowe pojęcia ustawowe, m.in. „podstawowa kwota dotacji”, a także dokonano zmian w sposobie określania wysokości dotacji dla ww. jednostek w oparciu o nowe kryteria i dane statystyczne.
Wprowadzone zmiany rozpoczynają swoje obowiązywanie od 01.01.2017 r., zatem konieczne było dostosowanie obecnych regulacji obowiązujących na terenie Gminy Białe Błota do nowych regulacji tych zagadnień na poziomie ustawowym. Wobec tego zaistniała podstawa do wprowadzenia zmian w obowiązującym Regulaminie ustalającym tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota, przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Regulamin ten wprowadzono uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.141.2015 z dnia 24 listopada 2015 roku, co – w konsekwencji – powoduje  konieczność wprowadzenia zmian w tej uchwale.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2016, 14:24:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328