UCHWAŁA NR RGK.0007.4.2017 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

UCHWAŁA NR RGK.0007.4.2017
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „Słomkowa” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 146/67 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.4.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 stycznia 2017 r.
plik do pobrania (496kB) pdf

Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 146/67 (własność Gminy), w obrębie ewidencyjnym Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota wystąpił Mieszkaniec. We wniosku zaproponował nazwę ul. Sadzawki. Sołtys i Rada Sołecka nie wyrazili zgody na jej nadanie jednocześnie zaproponowali nazwę na ul. Słomkową.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (31 stycznia 2017, 08:27:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359