UCHWAŁA NR RGK.0007.9.2017 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

UCHWAŁA NR RGK.0007.9.2017
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579), art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. poz. 1985, poz. 1954) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale RGK.0007.51.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach, zmienionej uchwałą Nr RGK.0007.81.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach, po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:
„§ 1a. Opłata określona w § 1 obejmuje dzieci w wieku do lat 5 korzystające z wychowania przedszkolnego.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku powyżej 5 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. 
Ma to związek z tym, że już od 2017 roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.
Zgodnie z informacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej – dotychczasowe przepisy obowiązywały do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017.
Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogły, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko powyżej 5 lat z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
Przyjęcie ustawy dotyczącej zasad finansowania oświaty jest niezbędną reakcją ustawodawcy na wcześniejsze zniesienie obowiązku szkolnego wobec sześcioletnich dzieci. 
Wprowadzane zostają zmiany w czterech ustawach: z dnia 13 listopada  2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Przed zmianą w zakresie zniesienia obowiązku szkolnego, dzieci sześcioletnie miały obowiązek rozpoczynania nauki w szkole, a w konsekwencji były uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej (tj. kwota podstawowa subwencji 5 278 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok została naliczona na wszystkie dzieci sześcioletnie. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, od roku 2017 na dziecko sześcioletnie, które pozostanie w wychowaniu przedszkolnym, przysługuje dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 338 zł.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i jej przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 i ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017. Termin wejścia w życie ustawy jest związany ściśle z przygotowaniem i wykonaniem budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r.
Zgodnie z § 32 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie Zasad techniki prawodawczej – w razie zmiany zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym rada gminy musi dokonać zmiany uchwały w tym zakresie, względnie wprowadzić nową uchwałę. 
Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wskazują wprawdzie w art. 4 sposób określania terminu wejścia w życie nowych przepisów, jednak zwrócić uwagę należy na art. 5 ustawy, który pozwala na nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W omawianej sytuacji – z uwagi na krótki okres od dnia uchwalenia zmian w przepisach oraz ich wejścia w życie oraz z uwagi na korzystne uregulowania dla osób zobowiązanych uiszczać opłaty – istnieje uzasadnienie nadania wprowadzanym w uchwale zmianom wstecznej mocy obowiązującej, tak aby dostosować regulacje obowiązujące na terenie gminy do przepisów ustawowych. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (31 stycznia 2017, 09:20:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407