Uchwała nr RGK.0007.36.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017

Uchwała nr RGK.0007.36.2017
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. poz. 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Białe Błota publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Białe Błota na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białe Błota od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego z siedzibą w Białych Błotach, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota włącza się do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a z siedzibą w Białych Błotach, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach rozpocznie działalność z dniem
1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

UZASADNIENIE
Z dniem 15 stycznia 2017 roku w życie weszła ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku każda 
6-letnia szkoła podstawowa, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy, przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową (art. 117), a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy 
(art. 127) poprzez wygaszanie. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne, na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129). Przekształcenie lub włączenie  samodzielnego gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 210 ustawy. 

W dniu 22 lutego 2017 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował uchwałę Nr RGK.0007.1.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, w zakresie określonym w art. 208 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) pod warunkiem uwzględnienia 
w uchwale, o której mowa w art. 210 ww. ustawy, następujących zmian:
- w załączniku nr 2 do uchwały dokonać zmiany dotychczasowego zapisu: „klasy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie prowadzone w Szkole Podstawowej w Łochowie” poprzez wpisanie „klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łochowie prowadzone w Szkole Podstawowej w Łochowie”. W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty (art. 210 ust. 2).

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załączniki:
plik do pobrania (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (6 kwietnia 2017, 08:30:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264