Uchwała nr RGK.0007.93.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 czerwca 2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.

Uchwała nr RGK.0007.93.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 czerwca 2017

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota w sprawie projektów statutów sołectw.

Na podstawie art 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy Białe Błota zamieszkałymi w następujących sołectwach: Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka, w sprawie projektów statutów sołectw.
2. Konsultacje w sprawie projektu statutu danego sołectwa będą przeprowadzone odpowiednio z mieszkańcami  tego sołectwa, któremu statut ma być nadany.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 01.09.2017 r. r. do 02.10.2017 r.
§ 2. Projekty statutów udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:
1) w Biurze Rady Gminy Białe Błota pok. nr 18, w godzinach pracy Urzędu Gminy Białe Błota;
2) na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl  w zakładce aktualności lokalne;
3) odpowiednio u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 ust.1.
§ 3. Konsultacje będą polegać na kierowaniu w terminie określonym w § 1 ust. 3 do Urzędu Gminy Białe Błota, pisemnych opinii, uwag i wniosków mieszkańców sołectw do projektów statutów sołectw. 
§ 4. 1. Wyniki konsultacji  mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
2. Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektów statutów sołectwa zostaną przedstawione na sesji Rady Gminy Białe Błota .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje społeczne. W myśl art 35 ust 1 ww. ustawy statuty jednostek pomocniczych określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji.
Uchwałą Rady Gminy nr RGK.0007.73.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota, zmienioną uchwałą nr RGK.0007.25.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota oraz uchwałą nr RGK.0007.107.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota  , powołano komisję, która opracowała projekty statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota dostosowując je do obowiązujących przepisów prawa i nowych realiów życia publicznego. Przed podjęciem uchwał przez Radę Gminy Białe Błota w sprawie statutów poszczególnych jednostek pomocniczych konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, a zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw reguluje uchwała rada gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie ww. uchwały jest zasadne.

 
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2017, 09:32:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366