Uchwała nr RGK.0007.116.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.116.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami: poz.1579, poz. 948, z 2017r: poz. 730 i poz. 935) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Kwiatów Polnych” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 168/34 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.116.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
plik do pobrania (551kB) pdf

Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy "ul. Kwiatów Polnych" dla drogi stanowiacej działkę o numerze ewidencyjnym 168/34, w obrębie ewidencyjnym Zielonka, gmina Białe Błota wystąpił Mieszkaniec. We wniosku zaproponował wyżej wymienioną nazwę, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką. Przedmiotowa droga stanowi własność Gminy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (6 września 2017, 09:15:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582