Uchwała nr RGK.0007.113.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania [...]

Uchwała nr RGK.0007.113.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm. z 2017 r. poz. 785, poz. 898), po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa, uchwala się, co następuje: 


§ 1. Określa się zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w ramach zatwierdzonego przez Radę Gminy na dany rok zestawienia wydatków budżetu.

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Województa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r., nr 98, poz. 776), zmieniona Uchwałą Nr RGK.0007.38.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 996).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek  Grzywacz
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 403 ust. 4 wyżej powołanej ustawy finansowanie w zakresie przedsięwzięć związanych między innymi z ochroną wód i ochroną powietrza może polegać na udzielaniu dotacji celowych. Dotacje wspomagają realizację celu ochrony środowiska, jakim jest ochrona powietrza, realizowanego w szczególności przez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych kotłowni grzewczych.
Art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, że zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. 
Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi przyznawanie uprawnionym podmiotom dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych lub lokalach w których prowadzona jest działalność gospodarcza, położonych na terenie gminy Białe Błota. 
Realizacja uchwały wywołuje skutki finansowe. Wysokość środków wydatkowanych na cele wskazane w uchwale określana będzie w uchwale budżetowej na dany rok.
Projekt niniejszej uchwały został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek  Grzywacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.113.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 1. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczające niską emisję, związane ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nieekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 3000 zł.

§ 2.  Przez  ekologiczne  urządzenie  grzewcze  należy  rozumieć:  kotły  elektryczne, olejowe, gazowe, kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły na pellet, ekogroszek (bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa), pompy ciepła oraz kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego.

§ 3.  Za nieekologiczne źródła ogrzewania uznaje się wszystkie źródła ogrzewania, które nie zostały wymienione w § 2. 

§ 4.  Dofinansowanie dotyczy kosztów nabycia urządzeń ekologicznych określonych w § 2, zastępujących likwidowane źródło ogrzewania w lokalu lub budynku mieszkalnym zgłoszonym przez wnioskodawcę.

§ 5.  Nie przyznaje się dofinansowania: 
1)  na zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
2)  na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach,
3)  do wymiany systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy od początku lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego,
4)  do modernizacji istniejącego ogrzewania ekologicznego,
5)  do kosztów eksploatacji,  
6)  na modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego),
7)  w przypadku lokali posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,
8)  do usługi montażu pieca ekologicznego lub zakupu jego dodatkowego wyposażenia.

§ 6.  Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

§ 7.  W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808 ze zm.) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, winien przedłożyć: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie lub informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji i przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictiwe lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121 poz. 810).

§ 8.  W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielenie tej dotacji następuje na zasadach określonych: 
1)  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24.12.2013), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r.;  
2)  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 z dnia 24.12.2013),  obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r.,
3)  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190/45 z dnia 28.06.2014), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 9.  Osoba ubiegająca się o dofinansowanie określone w § 1  jest zobowiązana złożyć przed wymianą ogrzewania wypełniony wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami, które stanowią: dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma być przeprowadzona wymiana ogrzewania, zgodę właściciela/administratora budynku na wykonanie modernizacji (dotyczy przypadku gdy wnioskodawca jest najemcą lokalu) i w przypadku gdy lokal lub budynek stanowi współwłasność kilku osób – zgodę wszystkich współwłaścicieli na dokonanie zmiany ogrzewania, kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej, jeśli dotyczy (oryginał do wglądu), oświadczenie o posiadaniu tradycyjnego (nieekologicznego) źródła ogrzewania, podlegającego wymianie.

§ 10.  Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie będzie następować według daty wpływu tylko kompletnych wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku pod uwagę będzie brana data wpływu uzupełnienia.

§ 11.  Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest posiadanie nieekologicznego źródła ogrzewania. W celu ustalenia zgodności danych z wniosku z danymi faktycznymi zostaną przeprowadzone przez uprawnionych pracowników Urzędu oględziny lokalu lub budynku. Z czynności oględzin zostanie sporządzony protokół. 

§ 12.  Po zakończeniu prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany złożyć w Urzędzie następujące dokumenty: kserokopię faktury VAT z wyróżnioną wartością zakupu kotła (brutto) bez usługi montażu lub dodatkowego wyposażenia (oryginał do wglądu), kserokopię protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego przez uprawnionego instalatora (oryginał do wglądu), kserokopię opinii kominiarskiej (oryginał do wglądu).

§ 13.  Dofinansowanie jest przekazywane na zasadach określonych w umowie, nie wcześniej niż po dostarczeniu dokumentów określonych w § 12.

§ 14.  Nie przyznaje się zaliczek na wykonanie zadania. Wypłata dofinansowania następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów.

§ 15.  Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok. 

§ 16.  Dotacja może być przyznawana jednokrotnie na dany lokal lub budynek.

§ 17.  Zgodnie z art. 252 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.): Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 
1)  wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2)  pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Załącznik nr 2 plik do pobrania (439kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (11 września 2017, 15:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374