Uchwała nr RGK.0007.135.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji [...]

Uchwała nr RGK.0007.135.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm: z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się co następuje:


Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota, zwany dalej planem.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1) rysunek planu w skali 1:2000, jako załącznik nr 1 do uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 do uchwały,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych 
w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi.
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu.
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) pasie technologicznym – rozumie się przez to obszar objęty niniejszym planem, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją, eksploatacją i rozbiórką linii elektroenergetycznej, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii;
2) linii elektroenergetycznej 400 kV – rozumie się przez to dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV, stanowiącą inwestycję celu publicznego;
3) osi linii elektroenergetycznej – rozumie się przez to istniejącą oś linii elektroenergetycznej oraz projektowaną oś przebiegu trasy linii 400 kV.
§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są elementami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu:
1) oś istniejącej i projektowanej linii elektroenergetycznej,
2) pas technologiczny.

Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu
§ 7. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a) infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, o symbolu – E,
b) rolne, o symbolu – R,
c) lasów, o symbolu – ZL,
d) drogi publicznej ekspresowej o symbolu – KD-S,
e) dróg publicznych dojazdowych, o symbolu – KD-D,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zasady kształtowania krajobrazu: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
8. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) na obszarze objętym planem, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) wskaźniki zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów  osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: według ustaleń szczegółowych.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg,
2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji,
4) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu,
5) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji,
6) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbiórkę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę - nie dotyczy,
8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej- nie dotyczy,
9) odprowadzanie wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) z terenów komunikacji odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – nie dotyczy,
11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – nie dotyczy,
12) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: zgodnie z przepisami odrębnymi,
13) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji - nie dotyczy,
14) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych – obowiązuje wywóz
i utylizacja odpadów i nieczystości z obszaru planu na zorganizowane składowisko odpadów.
13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych z organizacją placu budowy,
2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
14. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0,1 %,
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30 %.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące na poszczególnych terenach
§ 8. Tereny oznaczone symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E i 7E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka:
1) ustala się lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400kV oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną,
2) maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 70m.
§ 9. Teren oznaczony symbolem 8E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka: ustala się lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną.
§ 10. Tereny oznaczone symbolami 9R, 10R, 11R i 12R przeznacza się na cel rolny:
1) obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki rolnej,
2) obowiązuje zakaz realizacji hałd i nasypów oraz nasadzeń zieleni o wysokości przekraczającej 3m,
3) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej.
§ 11. Teren oznaczony symbolem 13ZL przeznacza się na cel lasów: 
1) obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki leśnej,
2) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej.
§ 12. Teren oznaczony symbolem KD-S1 przeznacza się na cel drogi publicznej ekspresowej; obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,
2) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
§ 13. Tereny oznaczone symbolem KD-D1 i KD-D2 przeznacza się na cel drogi publicznej dojazdowej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu,
3) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 15. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.135.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017 r.
plik do pobrania (4394kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.135.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017 r.
plik do pobrania (36kB) pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

DOTYCZY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INWESTYCJI LINIOWEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ OBRĘBY: MUROWANIEC, KRUSZYN KRAJEŃSKI I CIELE W GMINIE BIAŁE BŁOTA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Gminy Białe Błota określa następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie planu stanowią:
a) drogi publiczne wraz z uzbrojeniem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej, oświetleniem, ścieżkami rowerowymi, zielenią towarzyszącą i odpowiednim zabezpieczeniem technicznym zmniejszającym uciążliwość komunikacyjną w stosunku do innych funkcji w rozumieniu przepisów ochrony środowiska; modernizacja istniejących zjazdów oraz budowa nowych połączeń komunikacyjnych z terenu objętego planem miejscowym, realizacja dróg dojazdowych publicznych, prace związane z utrzymaniem i modernizacją terenu dróg publicznych oraz parkingów zrealizowanych w liniach rozgraniczających tych dróg, perspektywiczna budowa oświetleń drogowych i realizacja małej architektury związanej z funkcją drogową,
b) urządzenia elektroenergetyczne; budowa linii kablowych nn dla obsługi projektowanych inwestycji oraz utrzymanie istniejących linii elektroenergetycznych,
c) sieci i urządzenia wodno – kanalizacyjne oraz gazowe; utrzymanie istniejących i projektowanych sieci wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania projektowanych podłączy w przypadku realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,
d) sieć telekomunikacyjna; podłączenie projektowanych obiektów budowlanych do istniejącej linii telekomunikacyjnej.

2. Sposób realizacji inwestycji:
a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota, odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zakresie, m. in. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017r. poz. 519 z późn. zm.). Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.); sposób realizacji inwestycji wynikał będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno – technologicznych gwarantujących wysoką jakość wykonania inwestycji, dopuszcza się etapową realizację inwestycji. 

3. Zasady finansowania:
Realizacja inwestycji drogowych, parkingów oraz z zakresu zieleni urządzonej publicznej będzie finansowana przez budżet gminy z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.).
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych związanych z zaopatrzeniem terenu objętego planem w energię elektryczną i gaz, będzie realizowane ze środków finansowych przedsiębiorstwa posiadającego wymaganą koncesję oraz na podstawie umów z zainteresowanymi odbiorcami na warunkach określonych przez gestorów sieci.  
Inwestycje z zakresu sieci telekomunikacyjnej będą realizowane ze środków finansowych przedsiębiorstwa oraz na podstawie umów z zainteresowanymi odbiorcami na warunkach określonych przez gestorów sieci.  
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) ze środków budżetu gminy z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami.


 
UZASADNIENIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie uchwały nr RGK.0007.159.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota.

Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia planu miejscowego określony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w § 7 ust 3 zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w związku z zamiarem  przebudowy linii zasilającej istniejącą stację GPZ. 
2) walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia planu miejscowego dopuszczają realizację linii infrastruktury technicznej – linii najwyższych napięć 400 kV. Zapisy planu dotyczące walorów architektonicznych i krajobrazowych ograniczają się do ustaleń związanych z realizacją linii elektroenergetycznej i zachowaniem użytkowania rolnego i leśnego terenów rolnych i leśnych.
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami  i ochrony gruntów rolnych i leśnych: projekt planu miejscowego w § 7 ust 4 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Obszar objęty planem położony jest poza granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na obszarze objętym planem znajdują się grunty leśne, w związku z czym grunty te uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne decyzją Ministra Środowiska znak ES.2210.92.2017.WS z dnia 04 października 2017 r.
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: plan miejscowy w § 7 ust 6 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustalenia sformułowano w oparciu o wytyczne konserwatorskie uwzględniając wnioski konserwatora dotyczące regulacji planistycznych. Na obszarze objętym planem miejscowym zgodnie ze złożonym wnioskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał pozytywne uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych: plan miejscowy w § 7 ust 11 zawiera szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, a w § 7 ust 9 ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów  osuwania się mas ziemnych.  Obszar opracowania planu położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
6) walory ekonomiczne przestrzeni: wyznaczenie nowych funkcji terenu związane jest z realizacją liniowej infrastruktury elektroenergetycznej. Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.
7) prawo własności: ustalenia planu oraz sposób wyznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określono zachowując prawo władania terenem według dotychczasowego użytkowania. 
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: plan miejscowy został sporządzony w celu umożliwienia budowy linii 400kV zasilającej istniejącą stację GPZ. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na obszarze objętym planem nie występują tereny, obiekty i urządzenia służące obronności państwa (projekt planu został uzgodniony z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa).
9) potrzeby interesu publicznego: celem planu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
10) potrzeby  w zakresie  rozwoju  infrastruktury  technicznej,  w szczególności  sieci szerokopasmowych: w ustaleniach planu dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Plan nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci szerokopasmowej.
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania planu zgodnie z art. 17 pkt 1 oraz pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Białe Błota kolejno dopełnił czynności określone w w/w ustawach. Ogłosił w prasie miejscowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Następnie ogłosił w prasie miejscowej a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożono projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ogłoszeniu o wyłożeniu  projektu planu do publicznego wglądu poinformowano o możliwości składania uwag do projektu planu oraz wyznaczono termin w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag i terminie dyskusji publicznej została również zamieszczona na stronie internetowej gminy w dniu 31.07.2017 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 28.08.2017 r. W ustawowym  terminie, tj. do dnia 22.09.2017 r. nie wpłynęły uwagi do przedmiotowego planu miejscowego.
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych: na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego organ sporządający projekt zapewnia jawność i przejrzystość ww. procedury. W  szczególności dotyczy to etapów związanych z udziałem społeczeństwa. W całości wypełniono art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto organ sporządzający projekt planu zapewnił stałą możliwość udzielenia wszelkich informacji związanych z etapem i trybem sporządzania przedmiotowego planu miejscowego.
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: plan miejscowy w § 7 ust. 12 zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym systemów zaopatrzenia w wodę. W analizowanym planie miejscowym nie przewiduje  się  zaopatrzenia  w wodę projektowanej inwestycji.
14) ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne: w ramach procedury planistycznej w  odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Białe Błota o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, wpłynęły dwa wnioski od osób prywatnych, które zostały rozpatrzone. Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi. Należy przyjąć, że planowany sposób użytkowania i zagospodarowania omawianego terenu zachowuje równowagę między interesem publicznym a interesami prywatnymi, w szczególności zachowuje możliwość dotychczasowego użytkowania terenu.
15) wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni:
¾ kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego: nie dotyczy
¾ lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu: nie dotyczy
¾ zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów: nie dotyczy
¾ dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: nie dotyczy

2. zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa  w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Przedstawiony do uchwalenia plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota uchwalone uchwałą nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.119.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Białe Błota.

3. wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Ustalenia planu nie generują dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu gminy. 

Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (8 listopada 2017, 08:40:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434