Uchwała nr RGK.0007.142.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2018 rok.

Uchwała nr RGK.0007.142.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1892) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018 na obszarze Gminy Białe Błota, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017r., poz. 958) z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 51,15 zł za 1 dt.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1875) podatek rolny oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 18 października 2017 r. poz. 958, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wyniosła 52,49 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do celów obliczania podatku rolnego na rok 2018. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2018 r. została obniżona i ustalona na kwotę 51,15 zł. za 1dt. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2018 roku. Projekt uchwały zgłoszono Kujawsko Pomorskiej Izbie Rolniczej do zaopiniowania, stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1315 ze zm.).

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 11:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276