Uchwała nr RGK.0007.147.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.147.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1595), Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:


§ 1. 1. Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znosi się formę ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody, tj.:
1) jesion wyniosły o obwodzie pnia 210 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący się na terenie działki o nr ew. 90/12, położonej w miejscowości Przyłęki, stanowiącej własność osoby prywatnej, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 49/84 Wojewody Bydgoskiego z dnia 18.12.1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Woj. Bydg. z 26.03.20.85 r. nr 3, poz. 140). Współrzędne geograficzne drzewa: N53°2'25.929", E17°58'5.944".
2) jesion wyniosły o obwodzie pnia  291 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący się na terenie działki o nr ew. 90/12, położonej w miejscowości Przyłęki, stanowiącej własność osoby prywatnej, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 49/84 Wojewody Bydgoskiego z dnia 18.12.1984 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Woj. Bydg. z 26.03.20.85 r. nr 3, poz. 140). Współrzędne geograficzne drzewa: N53°2'25.916", E17°58'5.917".
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.147.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017 r.
plik do pobrania (96kB) pdf

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
W skutek silnych wiatrów doszło do całkowitego uszkodzenia jesionu o obwodzie pnia 210 cm oraz znaczącego uszkodzenia drugiego jesionu o obwodzie pnia 291 cm - duża ilość gałęzi i konarów została połamana. Drzewa straciły walory estetyczne. Jesion, który rośnie  bezpośrednio przy posesji prywatnej oraz w odległości ok. 11 m od drogi powiatowej, z uwagi na zły stan zdrowotny stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 11:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363