Uchwała nr RGK.0007.149.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała nr RGK.0007.149.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Zaciszna” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 154/140 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.149.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017 r.
plik do pobrania (333kB) pdf

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy przekazał według właściwości Wójtowi Gminy Białe Błota pismo właścicieli działki, stanowiącej drogę o nr ewid. 154/140, obszar ewid. Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota w sprawie nadania nazwy "Zaciszna" dla ww. działki.
Wójt Gminy Białe Błota zwrócił się do Rady Sołeckiej Kruszyna Krajeńskiego o zaopiniowanie proponowanej nazwy ulicy. Dnia 21 września 2017 r., do tut. Urzędu wpłynęła pozytywna opinia w przedmiotowej sprawie. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 11:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272