Uchwała nr RGK.0007.165.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Uchwała nr RGK.0007.165.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017


w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. Nr 2017 poz. 1821) uchwala się, co następuje


§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7  do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:  
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
1) określa sie wzór załącznika do informacji lub deklaracji- „Dane o podatnikach podatku od nieruchomosci, rolnego, leśnego" ( ZN-1/C), stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.140.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.   

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik :
załącznik nr 1 (303kB) pdf
załącznik nr 2 (258kB) pdf
załącznik nr 3 (134kB) pdf
załącznik nr 4 (373kB) pdf
załącznik nr 5 (224kB) pdf
załącznik nr 6 (293kB) pdf
załącznik nr 7 (134kB) pdf
załącznik nr 8 (218kB) pdf
załącznik nr 9 (180kB) pdf
załącznik nr 10 (257kB) pdf
załącznik nr 11 (137kB) pdf
załącznik nr 12 (189kB) pdf
załącznik nr 13 (236kB) pdf

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolny oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Formularze te zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków. 
Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr RGK.0007.140.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

W związku ze zmianami w przepisach ustaw podatkowych i koniecznością naniesienia aktualnych zmian oraz wprowadzeniem dodatkowych informacji i pouczeń, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 12:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394