Uchwała nr RGK.0007.167.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.167.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Nad Stawem” drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 139/11 w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.167.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017 r.
plik do pobrania (338kB) pdf
Uzasadnienie

Do tut. Urzędu wpłynęły wnioski o ustalenie numerów porządkowych dla budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota przy ul. Przylesie znajdującej się w obrębie ewidencyjnym Ciele, gmina Białe Błota. W celu uniknięcia niespójności w numerach porządkowych nieruchomości, z urzędu podjęto inicjatywę nadania nazwy "ul. Nad Stawem", działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota, stanowiącej własność osoby fizycznej. 
Mając powyższe na uwadze zwrócono się do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na nadanie ww. nazwy, dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota. Ponadto zwrócono się do Sołtysa i Rady Sołectwa Białe Błota o zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania nazwy "ul. Nad Stawem" w miejscowości Białe Błota. 
Do tut. Urzędu wpłynęło pozytywne oświadczenie właściciela nieruchomości jak i pozytywna opinia Sołtysa i Rady Sołeckiej w przedmiotowej kwestii.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 12:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682