Uchwała nr RGK.0007.4.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.4.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.: poz.2232) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W uchwale Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1260 z dnia 10.04.2014 r.), zmieniony uchwałą Nr RGK.0007.164.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota , uchwałą  Nr  RGK.0007.143.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota, uchwałą Nr RGK.0007.40.2016 z dnia 29 marca 2016 r. uchylającą uchwałę zmieniającą w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 117 z dnia 13.01.2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §6 po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
„13) ustawie o samorządzie gminnym- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm. poz.2232);
14) kodeksie postępowania administracyjnego - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257)”;
2) w § 17 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady zawiadamia Wójta oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia sesji rady gminy, podając porządek obrad.
2. Informację o zwołaniu sesji zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, przy czym dodatkowo informacja może być również zamieszczona na stronie internetowej Gminy, jeśli taka strona jest prowadzona.”;
3) w §18 pkt 5 otrzymuje  brzmienie:
„5) zawiadomienie radnych, Wójta i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy o zwołaniu sesji , w tym o miejscu, terminie i godzinie rozpoczęcia sesji, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady Gminy, przy czym wskazany termin 7 dni nie dotyczy sesji zwoływanych na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym; do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”;
4) po §18 dodaje się §18 a w brzmieniu: "18a.1. Zawiadomienie, o którym mowa w §18 pkt 5 zostaje dokonane poprzez:
1) doręczenie zawiadomienia w formie pisma lub jego odpisu w sposób wskazany w art. 42-44 kodeksu postępowania administracyjnego, za potwierdzeniem jego odbioru, z zastrzeżeniem, że doręczenie w sposób wskazany w art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane z dniem umieszczenia, w sposób wskazany w art. 44 §2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienia o pozostawieniu pisma lub jego odpisu wraz z informacją o możliwości jego odbioru w miejscu określonym w §1 art.44 kodeksu postępowania administracyjnego  lub
2) przesłanie zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznejw rozumieniu art. 2 pkt 5               ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) ,przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane , jeżeli zostało wysłane w taki sposób, że adresat mógł zapoznać się z jego treścią   lub
3) doręczenie zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji      działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.: poz.1579) w sposób wskazany w art. 42-44 kodeksu postępowania administracyjnego, za potwierdzeniem jego odbioru, z zastrzeżeniem, że doręczenie w sposób wskazany w art. 44 kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane z dniem umieszczenia, w sposób wskazany w art. 44 §2 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki  (dokumentu elektronicznego) wraz z informacją o możliwości jej odbioru w miejscu określonym w §1 art.44 kodeksu postępowania administracyjnego lub
4) doręczenie w inny skuteczny sposób."
5) w §19 w ust.2 uchyla się pkt 5;
6) § 26 ust. 1 otrzymuje  brzmienie:
„1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad     poprzedniej sesji  ;
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami;
3) sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami;
4) podjęcie uchwał lub dokumentów określonych w §  19 ust.2 pkt 1-4 Statutu;
5) interpelacje radnych;
6) odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
7) wolne wnioski i zapytania.”;
7) § 27 ust.1  otrzymuje  brzmienie:
„1. Sprawozdanie o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 3 składa Wójt lub upoważniona przez niego osoba.”;
8) § 28 :
a) ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  "Odpowiedź radnemu na interpelację jest udzielona w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od daty zarejestrowania jej przez Urząd Gminy."
b) po ust.9 dodaje się ust.9a w brzmieniu:    "9a. Osoby , które mają zamiar zadania pytania lub złożenia wniosku w punkcie porządku obrad określonym w §26 ust.1 pkt 7 powinny zgłosić taki zamiar do Przewodniczącego Rady Gminy od chwili otwarcia danej sesji najpóźniej do chwili otwarcia punktu porządku obrad poprzedzającego punkt „wolne wnioski i zapytania.”",
c) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, to zostaje ona udzielona najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.„
9) w §30 uchyla się ust.5;
10) w § 44 uchyla się ust.2;
11) w § 50:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki, z tym że głosowanie jawne projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał odbywa się poprzez podniesienie ręki i przy użyciu urządzeń elektronicznych rejestrujących indywidualne stanowisko głosujących radnych oraz polega na:
1) podniesieniu ręki oraz naciśnięciu przycisków urządzeń do głosowania ;
2) wyświetleniu wyników głosowania ze wskazaniem sposobu głosowania przez poszczególnych radnych i odnotowaniu ich w liście głosowań;
3) ogłoszeniu wyniku głosowania przez Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.”,
b) po ust.1 wprowadza się ust. 1a i 1b w następującym brzmieniu:
„1a. W przypadku wadliwego działania urządzenia lub urządzeń  elektronicznych , awarii urządzenia lub urządzeń elektronicznych lub innych przeszkód technicznych lub faktycznych uniemożliwiających lub utrudniających ich użycie Przewodniczący Rady zarządza głosowanie jawne projektów uchwał i poprawek do projektów uchwał bez użycia urządzeń elektronicznych. Głosowanie jawne odbywa się wówczas przez podniesienie ręki, a wynik głosowania zostaje utrwalony w liście głosowań załączonej do protokołu z odnotowaniem indywidualnych stanowisk głosujących.
1b. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1a w trakcie głosowania danego projektu uchwały Przewodniczący Rady może zarządzić  ponowne głosowanie jawne projektu uchwały lub poprawki do projektu uchwały przy użyciu urządzenia lub urządzeń elektronicznych lub zarządzić ponowne ich głosowanie bez urządzeń elektronicznych w sposób określony w ust. 1a.”,
c) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie imienne w przypadkach określonych ustawowo odbywa się przy użyciu kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego.”.
12) w § 58 uchyla się ust.4;
13) w §64 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do kierowania pracami komisji Rada Gminy powołuje spośród członków komisji przewodniczącego.”;
14) w §86:
a) ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz członków komisji wydelegowanych do przeprowadzenia kontroli.”,
b) uchyla się : ust.6, 7 i 8
15) w § 106 :
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do publicznej wiadomości podaje się miejsce, termin, godzinę  rozpoczęcia sesji, porządek obrad sesji co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy .”,
b) po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:
„2a. Do publicznej wiadomości podaje się miejsce, termin, godzinę  rozpoczęcia posiedzenia komisji rady gminy , porządek obrad komisji Rady Gminy co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem posiedzenia komisji Rady Gminy”,
c) ust.10 otrzymuje brzmienie:
„10. Zapis dźwiękowy z przebiegu sesji jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.”,
d) uchyla się ust. 11 i 12.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Zmiany w Statucie Gminy wynikają z konieczności dostosowania jego zapisów do nowych rozwiązań  informatycznych i wymagań praktyki. Komisja ds. zmiany statutu przygotowała propozycje niezbędnych zmian dotyczących regulacji tematyki statutu gminy.
Doprecyzowaniu uległy również zapisy dotyczące zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Inne zmiany wynikają z potrzeby stosowania coraz lepszych rozwiązań praktycznych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2018, 14:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310