Uchwała nr RGK.0007.6.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 [...]

Uchwała nr RGK.0007.6.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 stycznia 2018


w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, § 12 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z dnia 29 listopada 2017 roku), która uchyla z dniem 1 stycznia 2018 roku Rozdział VII i Rozdział VIII ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – zaistniała konieczność wprowadzenia i dostosowania przepisów dotyczących ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia tryb udzielania i rozliczania dotacji, o oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Formą wykonania tego obowiązku jest stosowna uchwała Rady Gminy, która reguluje te kwestie.
Konieczne stało się zatem uchylenie dotychczasowej uchwały w przedmiocie dotacji i wprowadzenia nowej, która uwzględnia nowy stan prawny.
Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych została opublikowana dopiero 29 listopada 2017 roku – wprowadzenie nowej uchwały w przedmiocie dotacji z terminem jej obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku było praktycznie niemożliwe (przy uwzględnieniu, iż wejście w życie uchwały następuje w zwykłym trybie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Rzędowym Województwa). Wobec czego podjęto decyzję o wprowadzeniu do niej zapisu o jej obowiązywaniu od dnia 1 stycznia 2018 roku, by dostosować przepisy lokalne do zapisów, wynikających z ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie z postanowieniami z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) akty normatywne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Jedynie w uzasadnionych wypadkach termin ten może być krótszy lub można ustalić termin wejścia w życie aktu z dniem jego ogłoszenia. Dokonywanie zmian w prawie nie może – z uwagi na obowiązywanie art. 2 Konstytucji – zaskakiwać adresatów norm prawnych. Posłużenie się odpowiednią vacatio legis ma znaczenie ochronne dla adresatów norm prawnych. Gwarantować ma przewidywalność działalności prawodawczej, a tym samym zapewniać bezpieczeństwo prawne jednostki, stanowiące jeden z podstawowych elementów demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). W Konsekwencji może to skutkować stwierdzeniem naruszenia przewidzianej w powyższym przepisie ustawy zasadniczej zasady przyzwoitej legislacji, pomimo tego, że przepis ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych rozpoczęły obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku. W takiej sytuacji nawet wobec tymczasowego braku regulacji w postaci Uchwały Rady Gminy nie spowoduje paraliżu w zakresie procedur związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dotacji, bowiem do czasu wejścia jej wżycie obowiązywać będą przepisy ustawowe.
Biorąc to pod uwagę dokonanie zmian w dotychczasowej uchwale w zakresie zmiany terminu jej wejścia w życie zapewni bezpieczeństwo i pozbawi ryzyka stwierdzenia nieważności tego zapisu lub całej uchwały przez organy nadzoru.
 Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Grzywacz
 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2018, 14:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431