Uchwała nr RGK.0007.14.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.14.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875, 2232) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz Koło Łowieckie nr 3 "Leśnik", Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się program roczny opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Białe Błota.
Rozdział 1.
Cele i wykonawcy programu
§ 2.  Celem Programu jest realizacja zadań związanych z wykonywaniem ustawy:
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.
§ 3. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach niniejszego Programu pełni Wójt Gminy Białe Błota. 
§ 4. Wykonawcami Programu są:
1) Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy działające na podstawie porozumienia międzygminnego nr 1 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom;
2)  "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii ul. Centralna 108; 86-005 Białe Błota, współpracujący z Gminą Białe Błota na podstawie zawartej umowy w zakresie odłowienia i umieszczenia w schronisku zwierząt bezdomnych;
3) "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii ul. Centralna 108; 86-005 Białe Błota, współpracujący z Gminą Białe Błota na podstawie zawartej umowy w zakresie sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów;
4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
5) Policja, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Białych Błotach.
Rozdział 2.
Odławienie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5.  Na terenie Gminy Białe Błota odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało na podstawie zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt.
§ 6. 1. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostepnych w obrębie Gminy Białe Błota, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie Referat Ochrony Środowiska, który podejmie niezwłocznie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia.
2. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, wyznaczeni lekarze weterynarii podejmą działania w celu odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Białe Błota realizuje "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii ul. Centralna 108; 86-005 Białe Błota, spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej z Gminą Białe Błota na świadczenie usług wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzątami.
4. Zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia, wyżywienia oraz sterylizację lub kastrację bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy, które utraciły właściciela, będzie realizowane przez Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy na podstawie porozumienia międzygminnego nr 1 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 7. 1.  Koty wolno żyjące nie są odławiane na zasadach określonych w rozdziale 2 niniejszego Programu, ale są objęte opieką na zasadach, o których mowa w rozdziale 3 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
1) Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) Zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów w miejscach ich przebywania – zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów. Bezpłatna karma dla kotów wolno żyjących przysługuje opiekunom społecznym, którzy opiekują się zwierzętami masowo bytującymi na terenie Gminy Białe Błota. Deklaracją współpracy ze strony opiekunów kotów będzie wypełnienie wniosku wg wzoru określonego w Regulaminie bezpłatnego wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie zimowym od 01 stycznia do 31 marca, finansowanego ze środków budżetu gminy Białe Błota. Zakupem i dystrybucją karmy dla kotów wolno żyjących zajmuje się Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota;
3. W celu kontroli populacji kotów wolno zyjących Gmina Białe Błota finansuje zabiegi sterylizacji oraz kastracji zwierząt. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wykonywane będą przez lekarza weterynarii prowadzącego działalność w formie zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina Białe Błota zawarła umowę na świadczenia tego typu usług weterynaryjnych. Obecnie opiekę taką zapewnia "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii ul. Cynowa 4; 86-005 Białe Błota. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do zakładu leczniczego przez tzw. opiekunów społecznych, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione będzie przez Referat Ochrony Środowiska. Po wykonanym zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich pochwycenia;
Rozdział 4.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 8.  Gmina Białe Błota prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: 
1. Założenie kącika adopcyjnego na stronie internetowej Urzędu;
2. Współpracę z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii oraz schroniskami dla zwierząt w zakresie poszukiwania nowych wlaścicieli zwierząt;
3. Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.
Rozdział 5.
Usypianie ślepych miotów
§ 9. 1. Gmina Białe Błota pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów wolno żyjących kotów na terenie Gminy Białe Błota. 
2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe;
2) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie gabinet weterynaryjny, z którym Gmina Białe Blota posiada umowę na świadczenie usług  usypiania ślepych miotów - "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii ul. Centralna 108; 86-005 Białe Błota.
3. Zwierzę usypiane musi być traktowane w sposób humanitarny, a przed podaniem dożylnego środka usypiającego wymagane jest podanie narkozy.
Rozdział 6.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10.  Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami  gospodarskimi z terenu Gminy Białe Błota zapewnia  gospodarstwo rolne współpracujące z Gminą Białe Błota na podstawie zawartej umowy w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Obecnie opiekę taką zapewnia gospodarstwo rolne w Cielu przy ul. Przylesie 25;
Rozdział 7.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 11.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowana przez gabinet weterynaryjny współpracujący z Gminą Białe Błota na podstawie zawartej umowy. Obecnie opiekę taką zapewnia "Czapla" Gabinet Lekarzy Weterynarii ul. Centralna 108; 86-005 Białe Błota;
Rozdział 8.
Finansowanie programu
§ 12. Źródła finansowania realizacji programu:
1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, zadań związanych ze sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów, zakupem karmy dla wolno żyjących kotów;
2. Na dzień podjęcia uchwały na organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami uchwalono środki w budżecie na rok 2018 w wysokości 277.664,71 zł., z czego:
a) schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy działające na podstawie porozumienia międzygminnego nr 1 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Białe Błota przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom - 71.276,00 zł;
b) odłowienie z terenu Gminy Białe Błota psów bezdomnych oraz całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 85.112,71 zł;
c) sterylizacja oraz kastracja bezdomnych kotów oraz uśpienia ślepych miotów  - 20.000,00 zł;
d) karma dla kotów wolno żyjących, przebywających na terenie Gminy Białe Błota - 20.000,00 zł;
e) gospodarstwo rolne współpracujące z Gminą Białe Błota na podstawie zawartej umowy w zakresie zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 10.000,00 zł.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794) na podstawie art. 11 a, zobowiązuje się Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota w 2015 r. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Uchwalenie przez Radę Gminy Białe Błota programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt oraz ograniczenia liczby zwierząt wolno żyjących poprzez ich sterylizację i kastrację. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt "Animals", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals", Towarzystwo Pomocy Zwierzętom "Animals", Koło Łowieckie nr 3 "Leśnik" bez zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 12:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419