Uchwała nr RGK.0007.15.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.15.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Bieszczadzka” drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 171/29 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.15.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (372kB) pdf

Uzasadnienie

Do tut. Urzędu wpłynął wniosek o nadanie nazwy ulicy "Bieszczadzka" działce o numerze ewidencyjnym 171/29, obręb ewid. Łochowo, gm. Białe Błota, stanowiącej własność Gminy Białe Błota. 
Niniejsza nazwa została pozytywnie zaopiniowana przez Sołtysa i Radę Sołecką.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 12:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286