Uchwała nr RGK.0007.16.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.16.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Pumy” drodze składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 307/46, 307/47 oraz 307/48 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.16.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (349kB) pdf

Uzasadnienie
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku usytuowanego przy drodze, która nie posiada nazwy.
Wójt Gminy Białe Błota zwrócił się do Rady Sołeckiej i Sołtysa miejscowości Łochowo oraz osoby fizycznej, będącej właścicielem działki o zaopiniowanie proponowanej nazwy ulicy tj. "Pumy" dla drogi stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 307/46, 307/47 oraz 307/48, w obrębie ewidencyjnym Łochowo, gmina Białe Błota. 
Sołtys, Rada Sołecka oraz właściciel nieruchomości wyrazili zgodę na nadanie ww. nazwy ulicy.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek  Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Uchwała nr RGK.0007.16.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 12:59:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 469