Uchwała nr RGK.0007.17.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Uchwała nr RGK.0007.17.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:§ 1. Nadać nazwę ulicy „Urocza” drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 552/11, w miejscowości Drzewce, w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
  
  
          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.17.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (197kB) pdf


  
Uzasadnienie 
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek mieszkańca o nadanie nazwy ulicy "Leśna" drodze, która stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 552/11 (własność Gminy Białe Błota) w miejscowości Drzewce w obrębie ewid. Białe Błota (sołectwo Murowaniec). Mając na uwadze fakt, iż w miejscowości Łochowo, która posługuje się takim samym kodem pocztowym, jak miejscowość Drzewce nadano już nazwę ul. Leśna, po uzgodnieniu z wnioskodawcą zaproponowano nazwę ulica "Urocza" dla ww. działki. 
Nazwa ulicy "Urocza" została pozytywnie zaopiniowana przez Sołtysa i Radę Sołecką Murowańca. 
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
  
          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota   Jacek  Grzywacz 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 13:13:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471