Uchwała nr RGK.0007.19.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Uchwała nr RGK.0007.19.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1.  Nadać nazwę ulicy
1) "ul. Pistacjowa", drodze składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 284/43, 284/46, 284/38, 284/35, 284/27 i 284/30 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) "ul. Bakaliowa", drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 284/17 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.19.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (357kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.19.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (403kB) pdf

Uzasadnienie
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek o nadanie nazw ulic, stanowiących własność wnioskodawców.
Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Sołtysa i Rady Sołeckiej o zaopiniowanie nazw "ul. Pistacjowa" drodze składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 284/43, 284/46, 284/38, 284/35, 284/27 i 284/30 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, oraz "ul. Bakaliowa", drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 284/17 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. 
Do tut. Urzędu wpłynęły pozytywne opinie Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zielonka dla ww. nazw.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 13:19:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800