Uchwała nr RGK.0007.38.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej [...]

Uchwała nr RGK.0007.38.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm) art. 403 ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 poz. 799 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwała, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018",w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                            Jacek Grzywacz
Załącznik:
plik do pobrania (221kB) pdf pdf


uzasadnienie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił w 2018 r. Program priorytetowy EKOpiec 2018, który skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem tego programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2000,00 zł jest udzielenie równocześnie dotacji przez gminę, w wysokości minimum 2000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, co łącznie daje kwotę 4000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , zgodnie z zapisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), może polegać na udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych.

Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym ograniczenie niskiej emisji.


                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                            Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:40:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283