Uchwała nr RGK.0007.37.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała nr RGK.0007.37.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) na wniosek Wójta Gminy Białe Błota, Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1.  W załączniku do uchwały nr RGK.0007.31.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Białe Blota na stałe obwody głosowania ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2318 z dnia 24 kwietnia 2018 r.) w tabeli określającej numery, granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 12 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy I.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                          Jacek Grzywacz                                                                UzasadnienieZmiany w uchwale dokonuje się w związku z błędnym zapisem nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 12. W uchwale nr RGK.0007.31.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania widnieje zapis: " Zespół Szkół w Łochowie ", a powinno być: "Szkoła Podstawowa w Łochowie". W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                                          Jacek GrzywaczZałącznik:
plik do pobrania (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488